Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:altin_destan_1_48 [2015/07/28 15:47] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Altın Destan - I : 48~~ 
 +=== ALTIN DESTAN - I === 
 +=== İLHAMİ BEKİR TEZ === 
 +=== DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ: 42 === 
 +---- 
 +Güneş battı \\ 
 +Işıyor Mustafa Kemal... \\ 
 +İstanbul'​la haberleşmenin kesildiği sırada Sivas'​a gelen Amerikan heyetinin başkanı Mustafa Kemal'​e başarı kazanamadığı takdirde ne yapacağını sormuş ve şu cevabı almıştı: \\ 
 +(Bir millet mevcudiyeti istiklâlini temin için tasavvuru kabil olan teşebbüs ve fedakârlığı yaptıktan sonra muvaffak olur. Ya muvaffak olamazsa demek, o milletin ölmüş olduğuna hükmetmek demektir. Binaenaleyh millet hayatta oldukça ve fedakârlıkta devam ettikçe başarısızlık mevzubahis olamaz.) \\ 
 +*** \\ 
 +Yıl 1919 \\ 
 +13 Aralık. \\ 
 +Sivas'​tan Ankara'​ya hareket. \\ 
 +Yolda yaşa! sesleri \\ 
 +Mustafa Kemal Paşa \\ 
 +Yaşa! \\ 
 +Yaşa! \\ 
 +Ve baştan başa şarkılar \\ 
 +zafer takları. \\ 
 +çığlık \\ 
 +27 Aralık \\ 
 +Yıl 1919 \\ 
 +Ankara ayaktadır. \\ 
 +Şehrin bütün sokakları \\ 
 +Yeri göğü \\ 
 +Çınlamaktadır. \\ 
 +Yaşa \\ 
 +Mustafa Kemal Paşa \\ 
 +*** \\ 
 +Yıl 1920 \\ 
 +Ocak, Şubat. \\ 
 +Toroslar \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(76);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​