Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:ataturku_ozleyis_1_16 [2015/07/28 15:49]
cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:ataturku_ozleyis_1_16 [2015/07/28 15:49] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Atat羹rk'​羹 zleyi - I : 16~~
 +=== ATATRK'​ ZLEY襤 - I ===
 +=== RUEN EREF NAYDIN ===
 +----
 +Bir baka y覺l daha ge癟ti ki, o y覺k覺nt覺n覺n sars覺nt覺s覺 s羹rd羹... Davran art覺k; b羹sb羹t羹n toza topraa kar覺madan bir daha dincel, kalemim! \\
 +S繹yleyeceklerin bas覺z sonsuz olurmu; d羹zensiz bezensiz g繹r羹n羹rm羹;​ arama! Elverir ki O'ndan s繹ylesin! Bak, nice y覺llar 繹nce ankaya'​da,​ O'nun geceler i癟inde durmaz akarsular gibi cokunlukla,​ bir enlik akam覺n覺n g繹ky羹z羹nde,​ binbir p覺r覺lt覺s覺n覺 sa癟arak art arda a癟覺lan nur demetleri gibi ayd覺nl覺kl覺 o usanmaz, doyulmaz sohbetlerinin birinden -g繹n羹llerimiz h覺z ve v羹cutlar覺m覺z yorgunluk dolu- ayr覺ld覺覺m覺z saatlere benzer bir saatte, bu sabah, g羹nein ard覺nca yery羹z羹ne o, bir daha doacak... Zaferden d繹n羹yormu gibi O'nu kar覺lamak i癟in millet bir daha yollara d繹k羹lecek... O, g繹klere benzer derin mavi bak覺lar覺,​ g羹nee benzer p覺r覺l p覺r覺l sar覺 sa癟lar覺 ve zarif endam覺 ile b羹y羹k Kamutay'​覺n kap覺s覺ndan g繹r羹n羹nce. Meclis'​ten i癟eri ayd覺nl覺k vurmu gibi, ruhlar birden nas覺l kama覺rd覺 ise... Kad覺n覺 ile erkei ile milletvekilleri ve dinleyiciler hep birden bir g繹k g羹rlemesi heybeti i癟inde nas覺l ayaa kalkard覺 ise... O, yere demiyor gibi hafif ad覺mlarla, tart覺l覺 bir d羹羹nce gibi yava yava k羹rs羹ye 癟覺karken, B羹y羹k Kamutay'​覺n,​ saylavlar覺 ve dinleyicileri ile birlikte alk覺lar覺,​ varollar覺 h覺zl覺 ve s羹rekli bir yaz yamuru gibi dakikalarca,​ dakikalarca nas覺l dinmezdi ise... Ve O, s繹ze balay覺nca ortal覺覺,​ rahmete kanm覺 bir g羹neli ovan覺n, nefesleri bile duyuracak diri durgunluu nas覺l kaplard覺 ise... \\
 +O g羹nler nerede! G羹nler ki her birinde O, k羹rs羹den millete bir zaferini m羹jdelerdi. Ne zaferler! Ne zaferler! 襤n繹n羹, Sakarya, Adana, Dumlup覺nar,​ 襤zmir, Edirne, Bursa, 襤stanbul; sultanl覺kla halifeliin ayr覺lmas覺,​ Lozan, Cumhuriyet, halifeliin kald覺r覺lmas覺,​ 繹retimin birletirilmesi,​ er'​iyye bakanl覺覺n覺n kabine ba 羹yeliinden 癟覺kar覺lmas覺,​ ordunun siyasetle ilgilenmemesi,​ anayasa, laiklik, medeni kanun, apka giyimi, harf deiimi, halkevleri, tarih ve dil kurumlar覺, kad覺nla erkein hakta eitlii, kad覺n覺n belediye ve kamutay 羹yelii... 襤simler ki Erzurum'​da S覺vas Kongresi karar覺n覺 almas覺ndan,​ S覺vas'​ta Misak-覺 Milli'​yi ana varl覺覺n ilk art覺 diye 繹ne s羹rmesinden balay覺n da Ankara'​da B羹y羹k Millet Meclisi'​ni:​ "​H璽kimiyet milletindir"​ inan覺 ile a癟t覺rmas覺na ve her zihinde yer etsin diye o inan覺 geceler i癟inde keskin bir 覺覺k kudretinde doan bir al覺n yaz覺s覺 gibi alt覺n bir levha halinde millet k羹rs羹s羹n羹n ba覺 羹st羹ne ve herkesin g繹z羹 繹n羹ne koydurmas覺na doru y羹r羹ye y羹r羹ye, 繹nce daha 襤stanbul'​dan beri akl覺nda bir d羹羹nce olarak yer etmi; ruhunda bir t覺ls覺m olarak Anadolu'​ya ta覺nm覺 muzaffer ve m羹stakil (ba覺ms覺z) bir yeni devlet yap覺s覺 hayalini, -yar覺s覺 i癟li d覺l覺 d羹man bask覺s覺nda kalm覺 imparatorluk art覺覺 bir viran yurdun 癟orak topraklar覺 羹st羹nde- isyanlar bast覺ra, 癟ete vurgunculuklar覺 繹nleye, yang覺nlar s繹nd羹re, d羹zg羹n ordular kura, sald覺ranlar覺 geri ite, dille anlat覺lmaz bir s繹ylemekle t羹ketilmez g羹癟l羹kler yene yene ta bug羹nk羹 T羹rkiye Cumhuriyeti'​ni,​ -y覺lg覺nl覺ks覺z,​ usan癟s覺z bir mant覺k muhakemesinin yan覺lmaz gelimesinin en g羹zel 繹rnei say覺lacak 羹st羹nl羹kte- ileri g繹r羹l羹;​ d羹nya milletleri aras覺nda itibarl覺; bar覺sever;​ dostluu aran覺r bir medeni cemiyet bi癟imine getiresiye ve o cemiyeti ana 癟izgileri ile i癟 ve d覺 siyasetinin esaslar覺 ile el dedirilmez bir b羹t羹n varl覺覺na eritiresiye kadar devrim devrim ger癟ekletiriyor! \\
 +Bunlar kitaplardan okuduumuz efsaneler deildir; kendi g繹zlerimizle g繹rd羹羹m羹z ve O, yurdun kurtuluunu,​ yeni devletin kuruluunu tarihin uultusu gibi vekarl覺, mukadderat覺n hitab覺 gibi korkusuz sesinin unutamayac覺m覺z ahengi ile g羹n g羹n anlat覺rken az覺ndan iittiimiz ger癟eklerdir!.. Bunlar, b羹y羹kl羹羹ne inand覺覺,​ g羹c羹ne g羹vendii,​ hakk覺ndan emin bulunduu milletinin cevheri ile O'nun kurduu yap覺lard覺r!.. Ne Fidyas, Partenon'​daki alt覺n ve fildii Atena'​s覺na;​ ne Praksitel, Hermes'​le tanr覺lat覺r覺ld覺覺 mermere; ne Mikel Angelo, Meryem'​in rahim kuca覺na yat覺r覺p dinlendirdii 襤sa'​da canland覺rd覺覺 Piyeta'​ya;​ ne Rabb覺n覺n y羹z羹n羹 g繹rmekle ayd覺nlanm覺 aln覺n覺n tak覺n t羹mseklerinden ak覺l sa癟an ak sakall覺 Musa'​ya;​ ne Golyat'​覺 deviren iman覺n覺n b羹t羹nl羹羹 癟覺plak bedeninin paz覺s覺na vurmu delikanl覺 Davud'​a;​ ne Sistin duvar覺nda ayakland覺rd覺覺 maher g羹n羹ne; ne de Roden, o Sistin duvar覺ndaki g羹nle boy 繹l癟羹en tun癟tan d羹羹ncesine;​ O'nun bu esere verdii y羹kseklikte mana salayabilmitir!.. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(40);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​