Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:ataturku_ozleyis_1_33 [2015/07/28 15:49] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Atat羹rk'​羹 zleyi - I : 33~~
 +=== ATATRK'​ ZLEY襤 - I ===
 +=== RUEN EREF NAYDIN ===
 +----
 +... \\
 +Asker, Bat覺 cephesinde yeni durumu, salam ruhla kar覺larken B羹y羹k Millet Meclisi'​nde g羹nlerce, gecelerce yap覺lan tart覺malar覺,​ 癟ekimeleri,​ yorumlamalar覺,​ bilir bilmez d羹羹nce ve h羹k羹m 繹ne s羹rmeleri, ileri geri s繹z etmeleri ve 羹z羹nt羹 belirtmeleri sab覺r g繹stererek dinledin. Onlardan kiminin ger癟ekten derin yurt ak覺ndan, kiminin samimi g繹r羹 ayr覺l覺覺ndan geldiini; fakat kiminin yanl覺 hesaptan, kiminin i癟ten pazarl覺ktan,​ kiminin alttan alta sana ihtiras kondurmas覺ndan,​ kiminin ak覺l erdirememekten ileri gelebileceini bilirdin. Kiinin kuvvetine inand覺覺n kadar, zaaf覺na da inan覺n vard覺!.. Her eyden 繹nce, Meclis'​in duygululuunu yerinde buldun. Denilenlerin iyi niyetten ileri geldiini kabul ettin. Kendin de insand覺n; vicdanl覺, insafl覺... 襤in b羹y羹kl羹羹n羹 繹l癟t羹n, h覺r癟覺nlamalar覺n keskinliini tabii buldun. Milletinin sesleri 繹n羹nde cesaretini ve tahamm羹l羹n羹,​ hi癟 癟ekinmeksizin,​ imtihandan ge癟irdin!.. Kuvvetin ve b羹y羹kl羹羹n bu kavray覺ta da kemalini g繹sterdi... Durumun 繹nemini, al覺nacak tedbirin kesinliini ve yap覺lacak iin zorluunu gizlemedin. Sorumluluu 羹zerine almaktan ka癟覺nmad覺n;​ fakat, artlar覺ndan da geri d繹nmedin!.. art覺n: davanda dorudan doruya dilediin yetki ile ba覺na buyruk olmakt覺. Seni dinleyecek milletinin hi癟 d羹羹nmeden sana uymas覺n覺 kanun ettirmek art覺yla, kendini, iradeni ve dehan覺 g繹z k覺rpmadan atee atmak i癟in k覺r覺k kemikle yola d羹t羹n!.. Davas覺n覺n baehrinin 繹yle zorlu bir durumunda milletinin egemenlik kayna覺ndan eline berat alarak ba覺n覺 dava yoluna koymaktan sak覺nmam覺 sencileyin bir bakumandan tarihte az g繹r羹lm羹t羹r!.. \\
 +... \\
 +G繹rm羹t羹n ki daha 繹nceden elde edilen ve Bat覺 Anadolu m羹dafaas覺na k繹k olan 癟ok 繹nemli baar覺lara ramen, say覺da 羹st羹n ve yard覺mdan yana besli d羹man覺n istenildii gibi geri itilip yok edilememesi bal覺ca iki sebepten ileri geliyor: O zamana kadar ki u bu i癟 siyaset durumunun zorluu g繹z 繹n羹nde tutularak umumi seferberlik yap覺lam覺yordu ve b羹t羹n millet hep birden can覺 ile, mal覺 ile, hizmeti ile savaa kat覺lmaya 癟a覺r覺lam覺yordu... Yani Kuvay-i Milliye ad覺 ile an覺lan t羹m kudret toptan harekete ge癟irilemiyordu... \\
 +Bakumandan olur olmaz kararg璽h覺 kurdun. Daha Ankara'​dan ayr覺lmazdan 繹nce hemen ilk g羹nlerde, orduya bal覺 bir "​tek璽lif-i harbiye"​ komisyonunu y羹r羹rl羹e koydun... Millete On Emrini yay覺nlad覺n!... \\
 +Bunlara g繹re her evden askere bir kat 癟ama覺r, bir 癟ift ayakkab覺, bir 癟ift 癟orap istedin. Halk覺n ve t羹ccar覺n elinde bulunan mallar覺n insan giyim kuam覺na yaray覺l覺;​ hayvan donat覺m覺na elverili olanlar覺ndan y羹zde k覺rk覺n覺 vergi olarak ald覺n; kar覺l覺klar覺 ileride 繹denmek 羹zere... Zahire, hububat, hayvan ve yem de 繹yle... Ordunun ihtiyac覺 olan yak覺tlar覺n;​ fen malzemelerinin de 繹yle; y羹zde k覺rk覺n覺... Ta覺tlar覺n ancak, y羹zde yirmisini ald覺n. Fakat buna kar覺l覺k halk, kendi elinde kalan ta覺tla ayda bir defa, orduya bedava ta覺ma hizmetinde bulunacakt覺... Metruk mallar覺, ordu ihtiyac覺na kullan覺lmak 羹zere ald覺n... Halk覺n, elindeki silahlar覺, kurunlar覺 ile birlikte 羹癟 g羹nde h羹k羹mete teslim etmesini emrettin... Demircilerin,​ d繹k羹mc羹lerin,​ maragozhanelerin,​ sanayi imalathanelerinin ve yapma, iletme kabiliyetlerinin listesini 癟覺kartt覺n;​ sahiplerinin isimlerini not ettirdin... \\
 +B繹ylece bir ka癟 g羹n i癟inde memleket, birden silkinmi; olanca h覺z覺 ile y羹r羹y羹e ge癟mi ve orduya balanm覺t覺... Bu, "​B羹t羹n millet ordu i癟in; ordu da zafer ve istiklal i癟in!.."​ mant覺覺n覺n ve felsefesinin harekete ge癟mesi idi. Bu, imdilerde "​topyek羶n"​ ad覺 verdikleri sava usul羹n羹n belki de ilk uygulanmas覺 idi!... \\
 +Milletin ve devletin kal覺m davas覺n覺 "​behemahal"​ milletin ve devletin lehine halletmek g繹revini 羹zerine alm覺 sorumlu ve kararl覺 adam olarak ii o kadar titizce s覺k覺 tutuyordun ki hi癟 bir noktay覺, hi癟bir buyruunu takipsiz b覺rakamazd覺n... On Emrinin tam ve 癟abuk yerine getirilip getirilmediini kontrol etsinler diye \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(40);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​