Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:ataturku_ozleyis_1_35 [2015/07/28 15:50]
cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:ataturku_ozleyis_1_35 [2015/07/28 15:50] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Atat羹rk'​羹 zleyi - I : 35~~
 +=== ATATRK'​ ZLEY襤 - I ===
 +=== RUEN EREF NAYDIN ===
 +----
 +B羹t羹n Sakarya sava覺 boyunca Meclis cephesini bir an bile g繹z羹nden ve dikkatinden uzak tutmad覺n. "​Erk璽n'​覺 Harbiye-i Umumiye"​ye g繹nderecein vaziyet raporlar覺n覺 o makamdan edinecei bilgilere g繹re g羹n羹 g羹n羹ne B羹y羹k Meclis etrafl覺ca a癟覺klamakla Trabzon mebusu H羹srev'​i (Gerede) vazifelendirdin. Bu i i癟in ona yeniden bakumandanl覺k kararg璽h覺nda yer verdin. Kurmay subay H羹srev, daha 繹nceleri, seninle Anadolu'​ya ge癟mi olan ilk kararg璽h覺nda hareket ubesi m羹d羹r羹 idi. \\
 +H羹srev her sabah Meclis'​te kara tahtaya beyaz tebeirle bir harita 癟izer, o haritan覺n 羹zerinde sava覺n her yeni gelimesini,​ etraf覺na merakla birikmi milletvekili topluluuna,​ en k羹癟羹k noktalara var覺ncaya kadar a癟覺klard覺. Son durumun manas覺n覺 eskileriyle kar覺lat覺rarak yenisinin deerini iyimser yorumlarla belirtirdi... \\
 +Onun en 繹z kaynaktan al覺nma bilgilere dayanan o yetkili konferanslar覺n覺 -asker, sivil- b羹t羹n mebuslar can kula覺yla dinliyorlar:​ maneviyatlar覺n覺 bir kat daha y羹kseltiyorlard覺... \\
 +... \\
 +Meclis'​in i癟inde her g羹n bu konferanslar verilir ve gizli oturumlarda heyecanl覺, galeyanl覺 m羹zakereler edilirken, Meclis'​in 繹n羹nden de istasyona doru her g羹n b繹l羹k b繹l羹k "ikmal efrad覺";​ ve istasyona giden Eng羹r羹 caddelerini o zamanlar haftalarca gece g羹nd羹z en tiz perdeden en d璽v羶d簾sine kadar hi癟 dinmesiz, dinlenmesiz hayk覺r覺lar覺 ile doldurmu dizim dizim kan覺lar, kan覺lar ve kan覺lar ge癟erdi... \\
 +Boalm覺 kadrolar覺 dolduracak o ikmal efrad覺, cepheye, alacak mintanlar覺;​ t羹rl羹 bi癟imde poturlar覺; bacaklar覺na g璽h sicimle, g璽h 癟aputla dolanm覺 toz rengi 癟ar覺klar覺;​ sa覺l覺p t羹ketilmi memeler gibi sarkan taarc覺klar覺 ile art arda k繹yl羹 kafileleri halinde yetitirilirdi!.. \\
 +Ve k覺t yollu Anadolu'​nun her buca覺ndan Ankara'​ya getirilmi,​ Ankara'​dan da hemen cepheye iletilmesi gereken yiyecei, i癟ecei, giyecei, 繹rt羹p bar覺nd覺raca覺,​ cephaneyi, m羹himmat覺,​ her eyi, her eyi o s覺ra s覺ra kan覺lar, istasyon meydan覺na doru hamarat kar覺nca dizileri gibi g繹t羹r羹rlerdi!.. B繹羹rleri b繹羹rlerine 癟繹km羹 bezgin 繹k羹zlerin,​ kuyruklar覺 ile sinek sava sava, a覺r a覺r y羹r羹tt羹kleri o kan覺lar覺,​ tozdan topraktan y羹n gibi a覺rm覺 sa癟l覺, kocam覺 gibi kavruk ve k覺r覺覺k derili on-onbe ya覺ndaki olan 癟ocuklar ve balar覺, yaralanm覺 balar gibi, s覺ms覺k覺 ak 癟evrelere d羹r羹lm羹 yan覺k y羹zl羹 Anadolu kad覺nlar覺 yederdi... Evlerinin temeli erlerini, canlar覺n覺n can覺 oullar覺n覺,​ civan kardelerini,​ g繹n羹l orta覺 s繹zl羹lerini d羹man kar覺s覺na dikmi o kad覺nlar onlara imdi de arkalar覺 s覺ra kendilerini besleyecek yiyecekler ve d羹manlar覺n覺 kovacak cephaneler g繹nderiyorlard覺. Tarihin tan覺d覺覺 g羹ndenberi T羹rk kahramanlar覺n覺n kayna覺 olmu bu kutsal varl覺klar ta Rumeli'​nin Viyanas覺ndan Anadolu'​nun 癟ok uza覺ndaki Hint k覺y覺lar覺na,​ Afrika 癟繹llerine kadar ko癟 yiitler yollam覺 ninelerinin,​ analar覺n覺n geleneine uyup bu kez de kendi paylar覺na d羹en fedak璽rl覺覺 devlet, millet urunda bir kader borcu olarak inanla, g羹venle umutla, ama癟la bir daha tazeliyorlard覺... \\
 +K覺zg覺n g羹nein alt覺nda cepheye gidecek efrada, aa癟s覺z ve g繹lgesiz uzun istasyon yolunda, o kan覺lar覺n ac覺 feryatlar覺ndan baka bir ses yoldal覺k etmezdi... Gideceklerin ruhlar覺na hasretli bir eyler anlatarak konuan yol arkadalar覺 gibi bu sesler de, istasyon meydan覺na var覺nca susard覺; bir kutsal yol ba覺nda adeta bir anma ibadeti i癟in susar gibi... \\
 +Kan覺lar覺n b羹t羹n bu azar azar getirdiklerini,​ istasyonda bekleyen tren, cepheye bir an 繹nce ulat覺rmak 羹zere hep birden, b繹r羹ne istif ederdi. \\
 +Mustafa Kemal'​in yan覺nda Ruen Eref nayd覺n \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(40);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​