Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:ataturku_ozleyis_1_36 [2015/07/28 15:50] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Atat羹rk'​羹 zleyi - I : 36~~
 +=== ATATRK'​ ZLEY襤 - I ===
 +=== RUEN EREF NAYDIN ===
 +----
 +Ve 羹stlerinde "K覺rk kiilik"​ diye yaz覺l覺 furgonlar覺na ikmal efrad覺; s羹vari ve top癟u atlar覺; cephaneler; erzak; geliig羹zel t覺kl覺m t覺kl覺m doldurulan bu tren, art覺k cepheye doru kalkmak i癟in, oradan d繹necek einin gelmesini beklerdi... O beklenen tren, ileriden getirdiklerini istasyonun rampalar覺na boaltmaya balay覺nca,​ gidecekler, bir an, bir tak覺m ezilmi muz覺ka borular覺, sap覺 kopmu t羹fekler, namlular覺 zedelenmi toplar, k覺r覺lm覺 dingiller aras覺nda bir 癟ok arkada覺n覺n,​ hemehrisinin sava meydan覺ndan buraya gene hep k繹yl羹 k覺l覺覺nda,​ fakat kimi sedye i癟ine yat覺r覺lm覺;​ kimi ba覺 kolu sarg覺l覺 kimi mecalsiz ellerinde k羹癟羹c羹k torbalar覺n覺 tutar olarak, -ya onar覺lacak insan, ya d羹zeltilecek,​ ya da b羹sb羹t羹n ii bitmi hurda eya halinde- indirilip b覺rak覺ld覺klar覺n覺 kendi g繹zleri ile g繹r羹rlerdi!.. \\
 +Ne hazindi o d繹n羹ler!.. \\
 +Biraz 繹nce mallar覺n覺 getirip istasyona boaltm覺 ve seslerini kesmi kan覺lar yeniden g覺c覺rdamaya balard覺. Kimi, bei alt覺s覺 bir arada hafif yaral覺lar覺 al覺r; kimi, 癟abucak bir hasta yata覺 haline konarak sadece bir tek a覺r yaral覺y覺 al覺r; hepsini birden t羹rl羹 perdeden iniltiler halinde hastane yokuuna doru 癟覺kar覺rd覺.. \\
 +Ne hazin d羹羹n羹lerdi o d羹羹n羹ler!.. \\
 +Cepheye gidecekler, bu d繹nenleri gene k繹yl羹 k覺l覺klar覺nda g繹r羹nce anl覺yordular ki Ankara'​da kendilerine verilecek 羹niforma olmad覺覺 gibi belki cephede de 羹stlerine giydirilecek asker ceketi, bacaklar覺na dolanacak haki dolk kalmam覺t覺r veya hareketin k覺z覺mas覺 bu deimelere vakit b覺rakm覺yordur... \\
 +Hastaneye g繹t羹r羹lenler,​ yollar覺 羹st羹nde g繹r羹yorlard覺 ki Hacet Tepe eteklerine kaz覺lm覺 ve a覺zlar覺 a癟覺k b覺rak覺lm覺 mezarlar belki kendileri i癟in olacakt覺r! Fakat ne gidecekler d繹nenlerden 羹rkm羹; ne d繹nenler, gideceklere ac覺r y羹z g繹steriyordular!. Gidecekler de, d繹nenler de ayn覺 cesaretin iki merhalesini,​ fakat bir tek b羹t羹nl羹羹n羹 belirtiyorlard覺.. Gidecekler aras覺nda, yar覺n nihayet 繹b羹r g羹n kendileri de bu d繹nenler gibi olacaklard覺r d羹羹ncesiyle tasalananlar var m覺 idi? Y羹zleri bir ey belirtmezdi. Onlar, t羹m yiitliin devam覺 olarak yola 癟覺k覺yordular;​ hi癟 umurlam覺yordular!.. 襤yice bellemi gibi idiler ki yiit olmak i癟in mutlaka k覺l覺k gerekmez; y羹rek yeter... Bu da onlar da vard覺r... Onun i癟in yollar覺na, f覺s覺lt覺lar gibi 癟ar覺k sesleri 癟覺kara 癟覺kara gidiyordular;​ hem de gidecekleri ufuktan Ankara dalar覺na top homurtular覺 aksettiini kendi kulaklar覺 ile duya duya!.. Hi癟 telas覺z, istasyondaki musluklardan mataralar覺na sular dolduruyorlard覺! Devlet urunda, millet yolunda olduktan sonra Hakk'​覺n emri ne ise o yerine gelecektir d羹羹ncesine inan balayarak 繹l羹me bile ald覺rm覺yorlard覺!.. \\
 +G羹nler ilerledik癟e ve sava g羹n g羹nden k覺z覺t覺k癟a ruhlarda h覺z 繹ylesine artm覺t覺 ki yararlar覺 salans覺n diye cepheden Ankara Hastanesi'​ne g繹nderilip yat覺r覺lm覺 yirmi, yirmi d繹rt kadar gazi er, s繹z birlii ederek bir gece, daha yaralar覺 iyilemeden hep birden gene cepheye ka癟m覺lard覺. Bakumandan olduun g羹n, B羹y羹k Millet Meclisi'​ne bildirdiin u: "​D羹man覺 vatan覺n harem-i ismetinde bomak"​ vaadine b羹t羹n T羹rkler ite 繹yle inan覺yordu. Her silah alt覺na 癟a覺rd覺覺n T羹rk k繹yl羹s羹 yurdunun istiklali uruna Sakarya d繹n羹羹nde can覺n覺, sak覺nmadan atee at覺yordu. a覺r覺n覺n millet 羹zerinde tesiri 繹yle b羹y羹m羹t羹!.. Ve tren Ankara'​dan iki istasyon ilerisindeki Mal覺k繹y istasyonuna ite bu ruhla adamlar覺 g繹t羹r羹yordu! ve Mal覺k繹y istasyonundan Ankara'​ya bu ruhta yaral覺lar d繹nd羹r羹yordu!.. hudut bu kadar daralm覺 olduu bir zamanda bile o ruhlar olanca enginliklerini ve 羹st羹nl羹klerini bir an dahi elden yitirmemilerdi!.. Sen, ite, yoksuzluklardan y覺lmam覺;​ g羹c羹nle yaratm覺, h覺z覺nla diriltmi; orduyu bu y羹ksek inana eritirerek y羹r羹tm羹 ve 羹st羹n getirmi b繹yle y羹ce bir babusun!... \\
 +Ger癟ekten o vaadin yerine geldi. D羹man Sakarya'​da alt oldu... Ne idi sessiz Ankara'​n覺n o kazan癟 m羹jdesini ald覺覺 geceki sevinci, hey!.. ayd覺nlatacak nesi kalm覺sa onunla birdenbire donan覺p s羹slenmeye kalk覺! Davullar覺n g繹kler gibi g羹mb羹rdeyii! Alevden yelelere benzemi mealelerin k羹krercesine \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(40);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​