Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:ataturku_ozleyis_2_08 [2015/07/28 15:50] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Atat羹rk'​羹 zleyi - II : 08~~
 +=== ATATRK'​ ZLEY襤 - II ===
 +=== RUEN EREF NAYDIN ===
 +----
 +Yaln覺z 繹teki iki tepeden mi?.. Ve sadece mebuslar, kurmaylar, komutanlar m覺? Yery羹z羹n羹n d繹rt buca覺ndan;​ hele h羹rriyetsizlikten bunalm覺, yabanc覺 bask覺s覺ndan kurtulmak diler b羹t羹n M羹sl羹man Asya'​dan.. \\
 +D覺ardan o istekte g繹r羹n羹p de i癟 y羹z羹nde yabanc覺 buyruunda 癟al覺arak seni gizliden gizliye g繹zleyip aleyhinde tertibat haz覺rlad覺覺 belgeleriyle ortaya konmu bir bedbaht m羹stesna, 繹tekiler hep senin zaferinden kendileri i癟in necat umar oldular... Sen o bedbaht覺, baa yeniden yabanc覺 b羹y羹k devlet m羹dahalesi derdi 癟覺kar覺r ihtimalinden 羹rkmeyerek mahkemenin h羹km羹ne boyun vermeye b覺rakt覺n. \\
 +... \\
 +Kast覺n asla bouna kan ak覺tmak deildi! Meram覺n覺 d羹nyaya anlat覺p milletinin hakk覺n覺 elde etmekten baka davan yoktu!.. \\
 +Anadolu i癟inde al覺koyduun baz覺 yabanc覺 b羹y羹k devlet subaylar覺n覺,​ Malta'​da,​ harp su癟lusu diye esir tutulan yurtsever ricalimizin serbest b覺rak覺lmas覺na kar覺l覺k,​ memleketlerine gitmeye serbest b覺rakaca覺n覺 b羹y羹k devletlere ankaya'​dan art koup kabul ettirdin... Malta'​dan yurda d繹nenleri ikramla kar覺lad覺n;​ sava覺n覺n ilk saatlerindeki an arkada覺n覺 yabanc覺 s羹rg羹n羹nden 癟覺kar覺p h羹k羹metinin ba覺na getirdin. \\
 +G羹c羹n羹n 繹l癟羹s羹n羹 kar覺ndaki d羹nyaya Sakarya'​da g繹sterdikten sonra umdun ki, ilgili devletler senin dileinin yerine getirilmesi gerektiini art覺k anlayacaklard覺r. Onun i癟in en yak覺n arkadalar覺ndan Fethi Okyar'​覺 g繹ndererek o devletlere bavurdun... A癟覺lmaz kap覺lar ve a覺zlar 繹n羹nde arkada覺n覺 sab覺rla eledirttin... Bakt覺n ki g繹zler senden yana 癟evrilmiyor ve dudaklar senden yana k覺m覺ldam覺yor! O zaman, T羹rk davas覺n覺 sadece T羹rk g羹c羹 ile halletmenin s覺ras覺 geldiini ankaya'​n覺n 覺ss覺zl覺覺 i癟inde tasarlad覺n... T羹rkleri gene 襤zmir'​e ulat覺racak zafer hamlesini ruhunda bir s覺r gibi olgunlat覺rd覺n... \\
 +Deil meram anlamaz yabanc覺 devletlerden,​ kendi Meclis arkadalar覺n覺n bir k覺sm覺ndan bile o ara ne zorluklara uruyordun! Eline ald覺覺n bakumandanl覺k yetkisini bir daha geriye vermeyip k繹t羹ye kullan覺rs覺n diye senden ikillenen arkadalar覺n vard覺. Kurduun ordu d羹man y覺kmaya yeter g羹癟te deildir san覺p seninle tart覺an yurtsever dava arkadalar覺n,​ yoluna engel oluyorlard覺... \\
 +Sakarya kazanc覺n覺n anlam覺n覺 ve 繹nemini B羹y羹k Millet Meclise a癟覺klad覺覺 g羹n, sava olay覺n覺n parlakl覺覺,​ ve kazanc覺n ger癟eklii kar覺s覺nda i癟ten sevinenlerin alk覺lar覺yla birlikte seni kutlamak i癟in herkes gibi dakikalarca el ak覺rdatm覺 olanlar覺n baz覺lar覺, aradan birka癟 ay, belki iki-羹癟 mevsim ge癟tii halde ordunun hen羹z bir harekete ge癟ememi olmas覺n覺, kendi 癟evrelerinde,​ gizli fiskos konular覺 eder olmutular. Durumu karamsarl覺kla g繹r羹yorlar ve g繹steriyorlard覺. Halbuki sen, eski 襤ttihat ve Terakki'​nin bir vilayet kul羹b羹nden deitirilerek TBMM yap覺s覺 haline konmu kamutay覺n dikd繹rtgen toplant覺 salonunun k羹rs羹s羹nden,​ Sakarya'​y覺 milletvekillerine anlatt覺覺n g羹n onlardan 癟ou da s覺ralar覺nda oturuyorlard覺! O g羹n, Meclis salonunun iki ucunda rendelenmi d繹rt k繹e boyas覺z tahta direkler 羹st羹ne tutturulma dinleyici localar覺n覺n h覺ncah覺n癟 insanla dolu olduunu; bu dinleyicilerin o darac覺k localara s覺amay覺p ard覺na kadar a癟覺k kap覺lardan koridora tat覺klar覺n覺;​ hatta baz覺lar覺n覺n en arka iki yan s覺ralardaki mebuslar覺n aras覺na kar覺acak kadar oday覺 t覺kl覺m t覺kl覺m ettiklerini onlar da g繹r羹yorlard覺! \\
 +zerine ald覺覺 ii sencileyin baarm覺;​ milletine verdii s繹z羹 sencileyin yerine getirmi; yurdunun an覺n覺 sencileyin salam覺 bir vazife adam覺n覺n kar覺lar覺ndaki k羹rs羹de ciddilii, ve g繹n羹l ferahl覺覺 ile g羹l羹msediini onlar da g繹r羹yorlard覺! C羹mlelerinin aras覺n覺 dakikalarca f覺rt覺na r羹zg璽r覺 gibi uuldayarak kesen alk覺 iltifat覺na senin ba覺n覺 sayg覺yla hafif eerek teekk羹r ettiini muar覺zlar覺n da g繹r羹yordular. Sana olan t羹m inan覺 onlar da g繹r羹yordular. Alk覺layanlar aras覺nda kendileri de vard覺!.. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(51);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​