Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:ataturku_ozleyis_2_44 [2015/07/28 15:50]
cumhuriyet_gazetesi_cuma_kitaplari:ataturku_ozleyis_2_44 [2015/07/28 15:50] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Atat羹rk'​羹 zleyi - II : 44~~
 +=== ATATRK'​ ZLEY襤 - II ===
 +=== RUEN EREF NAYDIN ===
 +----
 +Sonradan anlatt覺klar覺ndan,​ imdi akl覺mdan kalan udur: olak 襤brahim diye an覺lan yiit, bizim ordunun yan覺 ba覺nda m羹stakil bir atl覺 ak覺nc覺 kuvvetinin komutas覺n覺 ele alm覺t覺... 襤brahim ve ak覺nc覺lar覺 da ta vurua d繹v羹e d羹man覺 繹nlerine kat覺p k覺y覺lara doru s羹rm羹ler. Ak覺nc覺lar覺m覺z 繹yle bir h覺zla gelmiler ki ordumuzun kalan k覺sm覺yla temaslar覺 kesilmi. D羹man覺 繹nleri s覺ra s羹re s羹re 襤zmir'​e doru ilerlemiler. Kendi ordusu ile hi癟bir temas覺 kalmam覺 d羹man da, 襤zmir h璽l璽 ellerindedir sanarak 襤zmir 羹zerine 癟ekilmeye balam覺. Bir noktaya gelmi ki orada bizim ordunun k羹lliyetli kuvvetlerine ba 癟arpm覺. 襤te o 癟emberin i癟inden kurtulup 癟eme 羹zerine ka癟mak istermi... 襤te bu 癟at覺ma, bu top t羹fek g羹r羹lt羹s羹,​ bu sar覺lma tehlikesi o imi. \\
 +G繹r羹n羹rde,​ dediin gibi, bu bir 癟etin iti. D羹man dosdoru 襤zmir 羹zerine y羹r羹seydi bizim y羹ksek kumanda heyetimizin zarara uramak tehlikesi bag繹sterecei besbelli idi. Fakat bu korkulanlar覺n olmayaca覺n覺 hesaplamak yaln覺z senin 癟ap覺nda bir zek璽n覺n k璽r覺 idi. \\
 +G繹z羹n hep ilerlerde ve daha y羹kseklerde idi. Sen her savata g羹癟l羹klerin en 繹n saf覺na at覺l覺p 癟arp覺an Mustafa Kemal'​sin:​ Anafartalar'​da fecirle birlikte tek ba覺na, d羹man siperinin 繹n羹nden askerlerine k覺rbac覺nla iaret verip onlar覺 h羹cuma nas覺l kald覺rd覺nsa;​ Kocatepe'​de taarruza balamak i癟in, d羹mana, d羹rb羹n bile kullanmaya hacet kalmayacak kadar nas覺l sokulmusan;​ K覺z覺lta Deresi'​ne k覺st覺rd覺覺n d羹man 羹zerine kald覺rtt覺覺n s羹ng羹lerin nas覺l yan覺 ba覺nda idi isen imdi de burada senin i癟in as覺l mesele hi癟bir yabanc覺 b羹y羹k devlet girikinliine zaman ve imk璽n b覺rakmadan,​ 襤zmir'​in i癟ine ayak basmakt覺... Ve zaferini, art覺k yerinden oynat覺lmaz bir ger癟ek halinde 璽lemin g繹z羹 繹n羹ne komakt覺... \\
 +襤te bora ge癟mi hava yat覺m覺,​ g羹ne a癟m覺t覺... \\
 +... \\
 +H羹k羹met kona覺 meydan覺ndaki kalabal覺k \\
 +Yaz覺k ki insanlar覺n belli hareketlerini anlatmak i癟in ancak belli s繹zler ve s覺fatlar vard覺r. Daha hi癟 kullan覺lmam覺lar覺 bulunabilmeli idi ki o h羹k羹met meydan覺n覺n o g羹nk羹 hali imdi daha g繹z 繹n羹ne konabilsin. \\
 +Biraz 繹nceki top, t羹fek sesinin ne demeye geldiini bile soruturmaks覺z覺n meydan覺 h覺nca h覺n癟 doldurmu kalabal覺ktan art覺k yer g繹z羹km羹yordu! O meydandaki aa癟lar insan ba覺ndan ve y羹z羹nden bir zemin 羹st羹ne dikilmi san覺labilirdi!.. O 癟okluun cokunluuna bakmaktan g繹z yoruluyordu:​ hayk覺r覺lar覺n覺n 癟okluuna kulak dayanam覺yordu!.. En s覺cak bir 繹le zaman覺n覺n harl覺 par覺lt覺s覺,​ ruhta nas覺l bir kamama uyand覺r覺rsa bu kalabal覺k da 繹yle k覺y璽metvari bir a覺lma yarat覺yordu!.. Meydan覺n ta denize yak覺n 繹te ucundan balay覺p h羹k羹met kona覺n覺n duvarlar覺na kadar ortal覺覺 t覺ka basa doldurmu insan y覺覺n覺, bendini aamayan ve 羹zerinden bir r羹zg璽r ge癟en bir su y覺覺n覺 gibi, olduu yerde kayna覺yor,​ uulduyordu:​ Binlerce y羹zler, binlere el 癟覺rpmalar,​ binlerce hayk覺r覺malar,​ binlerce, binlerce, binlerce!.. \\
 +Bu h覺ncah覺n癟l覺覺n ortas覺ndan ara s覺ra bir aksi r羹zg璽r esmi de baka y繹nden bir ak覺nt覺 羹rpertip h璽relendirmi gibi o kaynamaya yabanc覺 bir uzun dizi ak覺yordu. Ve meydan覺n som T羹rk癟e hayk覺r覺malar覺 i癟inden takats覺z bir ba覺r覺,​ ensesinden tutulmu g繹t羹r羹len bir kedinin yaygaras覺na benzer y覺rt覺k, h覺r癟覺n bir ses ara s覺ra bir 癟覺k覺yordu. O biteviye uultunun aras覺na kar覺覺p gidiyordu. Birka癟 an sonra yeniden bir daha y羹kseliyor,​ bir daha diniyordu. \\
 +Bu bir belirip bir yoalan y覺rt覺k ses, o kaynaan kalabal覺覺n ortas覺ndan ge癟irilen esir kafilelerinindi... Onlar, i癟erilere g繹t羹r羹lmeden 繹nce senin bulunduun h羹k羹met kona覺n覺n 繹n羹nden ge癟irilirken seni g繹receklermi gibi oraya doru bakarak; oraya doru bakmaktan birbirlerine 癟arp覺p, birbirlerinin \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(51);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​