Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:ankara_aniti_04 [2015/07/28 16:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ankara An覺t覺 : 04~~
 +=== ANKARA ANITI ===
 +=== AUGUSTUS ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 68 ===
 +----
 +M. Vincus ile Q. Lucretius'​un (12) ve yine P. ile Cn. Lentulus'​un (13) ve 羹癟羹nc羹 bir kez Paulus Fabius Maximus ile Q. Tubero'​nun kons羹ll羹kleri zaman覺nda (14), Senato ile Roma halk覺n覺n elbirliiyle,​ beni en geni yetkiyle donat覺p yasalar覺n ve genel ahlak覺n koruyucusu olarak se癟meye karar vermi olmalar覺na kar覺n, atalar覺m覺z覺n geleneklerine uygun olmayan bir memurluu kabulden 癟ekindim. Senato'​nun,​ taraf覺mdan al覺nmas覺n覺 diledii 繹nlemleri trib羹nl羹k yetkime dayanarak ald覺m. Bu yetkimde bana yard覺m etmek i癟in be kez Senato'​dan bir 癟al覺ma arkada覺 istedim ve ald覺m. \\
 +VII \\
 +Devlete yeniden d羹zen vermek 羹zere kurulmu olan 癟ler Meclisi'​nin aral覺ks覺z on y覺l 羹yeliini yapt覺m. Bu sat覺rlar覺 yazmakta olduum bug羹ne dek, tam k覺rk y覺l princeps senatus (15) konumunda bulundum. \\
 +Pontifex (16), augur (17), kutsal ayinlere bakan on be 羹yeden biri, dinsel ziyaret haz覺rlayan yedi kiiden biri, Arval kardelerden (18), "titii sodales"​lerden (19) biri ve fetialis (20) oldum. \\
 +VIII \\
 +Beinci kons羹ll羹羹mde,​ halktan ve Senato'​dan ald覺覺m buyruk 羹zerine, soylular覺n say覺s覺n覺 art覺rd覺m. 癟 kez Senato se癟imi yapt覺m (21). Alt覺nc覺 kons羹ll羹羹mde,​ 癟al覺ma arkada覺m M. Agrippa ile bir n羹fus say覺m覺 yapt覺rd覺m. K覺rk bir y覺ll覺k bir aradan sonra, lustrum (22) yapt覺m. Bu lustrumda d繹rt milyon altm覺 羹癟 bin Romal覺 yurtta say覺ld覺. 襤kinci kez C. Censorinus ile C. Asinius'​un kons羹ll羹kleri s覺ras覺nda,​ kons羹l yetkisiyle yaln覺z ba覺ma bir lustrum yapt覺m. Bu ikinci lustrumda d繹rt milyon iki y羹z otuz 羹癟 bin Romal覺 yurtta say覺ld覺. 癟羹nc羹 bir kez Sex. Pompeius ile Sex. Appuleius'​un kons羹ll羹kleri s覺ras覺nda,​ yine kons羹l yetkisiyle olum Tib. Caesar 癟al覺ma arkada覺m olduu halde, lustrum yapt覺m. Bu 羹癟羹nc羹 lustrumda d繹rt milyon dokuz y羹z otuz yedi bin Romal覺 yurtta say覺ld覺. Yeni yasalar yaparak atalar覺m覺n eskiyerek uyulmaz duruma gelmi olan bir癟ok geleneini yeniden canland覺rd覺m. Kendim, bizden sonra gelecekler i癟in 繹yk羹nmeye deer bir癟ok 繹rnek b覺rakt覺m. \\
 +IX \\
 +Senato, sal覺覺m i癟in kons羹ller ve rahipler taraf覺ndan d繹rt y覺lda bir adaklar sunulmas覺na karar verdi. Bu karara uygun olarak ben yaarken, bir癟ok kez, kimi zaman en y羹ksek d繹rt rahip dernei taraf覺ndan,​ kimi zaman da kons羹ller taraf覺ndan oyunlar d羹zenlendi. Bunlardan baka, b羹t羹n yurttalar,​ 繹zel olarak ya da kasaba kasaba, b羹t羹n tap覺naklarda sal覺覺m i癟in hi癟 durmadan kurban kestiler. \\
 +X \\
 +Senato'​nun karar覺yla, ad覺m salilerin (23) ilahilerine kat覺ld覺. Ayn覺 zamanda bir yasa yap覺larak kiiliimin kutsal say覺lmas覺 ve 繹mr羹m羹n sonuna dek trib羹nl羹k yetkisini ta覺mam karar alt覺na al覺nd覺. al覺ma arkada覺m yaarken, onun yerine pontifex maximus (24) se癟ilmek istemedim. Oysa, babam覺n elinde olan bu rahiplik konumunu halk bana veriyordu. Birka癟 y覺l sora, P. Culbicius ile C. Valgius'​un kons羹ll羹kleri s覺ras覺nda,​ i癟 savalarda bir f覺rsat bularak bu konuma ge癟mi olan adam 繹l羹nce, rahiplii ben kabul ettim. Se癟ilmem i癟in b羹t羹n 襤talya'​dan gelen kalabal覺k 繹yle b羹y羹kt羹 ki, Roma'​da bu zamana dek b繹yle bir toplant覺 hi癟 g繹r羹lmemiti. \\
 +XI \\
 +Q. Lucretius ile M. Vinicius'​un kons羹ll羹kleri d繹neminde (25) Suriye'​den d繹nd羹羹mde,​ Senato d繹n羹羹m羹 kutlamak i癟in, Porta Capena'​daki Onur ve Erdem Tap覺na覺 yak覺n覺nda,​ yazg覺 tanr覺癟as覺na bir sunak yap覺lmas覺n覺,​ pontifexlerle Vesta k覺zlar覺n覺n (26) onun 羹zerinde d繹n羹 g羹n羹m羹n (27) y覺l
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(42);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​