Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:ankara_aniti_07 [2015/07/28 16:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ankara An覺t覺 : 07~~
 +=== ANKARA ANITI ===
 +=== AUGUSTUS ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 68 ===
 +----
 +Kendi 繹zel topra覺m 羹zerine ve sava ganimetleriyle,​ Mars Ultor Tap覺na覺n覺 ve Augustus Forumu'​nu yapt覺rd覺m. Apollon Tap覺na覺na bitiik tiyatroyu; b羹y羹k bir b繹l羹m羹n羹 繹zel sahiplerinden sat覺n ald覺覺m arsa 羹zerine yapt覺rd覺m. Bunun 羹zerine, damad覺m M. Marcellus'​un ad覺 kaz覺nacakt覺. \\
 +Captiolium Tap覺na覺'​na ve tanr覺sal Iulius Tap覺na覺'​na,​ Apollon, Vesta ve Mars Ultor tap覺naklar覺na sava ganimetlerinden y羹z milyon sestert deerinde armaanlar verdim. Beinci kons羹ll羹羹mde Aurum Coronarium (39) ad覺 alt覺nda 襤talya municium ve colonialar覺n覺n zafer alay覺m i癟in verdikleri otuz be bin alt覺n覺 geri verdim; sonra da, her imparator olarak selamlan覺覺mda municipium ve colonialar覺n,​ daha 繹nce olduu gibi, ayn覺 elia癟覺kl覺kla vermeyi karar alt覺na alm覺 olmalar覺na kar覺n, Aurum Coronarium'​u kabul etmedim. \\
 +XXII \\
 +癟 kez kendi ad覺ma, be kez de oullar覺m ve torunlar覺m ad覺na, gladiator oyunlar覺 d羹zenlettirdim;​ bu oyunlarda on bin kadar adam d繹v羹t羹. 襤ki kez halk i癟in kendi ad覺ma, bir 羹癟羹nc羹 kez de torunum ad覺na, her yandan 癟a覺r覺lm覺 olan atletlere bir g繹steri yapt覺rd覺m. Kendi ad覺ma d繹rt kez, baka magistratlar覺n yerineyse yirmi 羹癟 kez oyunlar d羹zenledim. \\
 +Onbeler Dernei'​ni dernek bakan覺 olarak temsil edip M. Agrippa 癟al覺ma arkada覺m olduu halde, C. Furnius ile C. Silanus'​un kons羹ll羹kleri zaman覺nda y羹zy覺l oyunlar覺 (40) d羹zenledim. On 羹癟羹nc羹 kons羹ll羹羹mde,​ ilk kez olarak ben, Mars oyunlar覺 yapt覺rd覺m. O zamandan sonra kons羹ller, sonraki y覺llarda d羹zenli olarak bunlar覺 yapt覺lar. \\
 +Yirmi alt覺 kez, halk i癟in circusta ya da forumda ya da amphitheaterda kendi ad覺ma ya da oullar覺m ya da torunlar覺m ad覺na vahi Afrika hayvanlar覺yla g繹steriler yapt覺rd覺m. Bu g繹sterilerde 羹癟 bin be y羹z dolay覺nda hayvan 繹ld羹r羹ld羹. \\
 +XXIII \\
 +Halk i癟in, Tiber 覺rma覺n覺n 繹te yan覺nda, imdi Caesarlar Koruluu'​nun bulunduu yerde bir deniz sava覺 g繹sterisi yapt覺rd覺m. Bu i i癟in bin sekiz y羹z ayak uzunluunda ve bin iki y羹z ayak geniliinde bir yerin topra覺 kaz覺ld覺. Burada hepsi iki ya da 羹癟 癟ifte k羹rekli olan otuz kadar t覺l覺 gemi ve dier bir癟ok k羹癟羹k gemi birbirleriyle savat覺lar. Savaan filolar覺n 羹zerinde, k羹rek癟ilerden baka, 羹癟 bin dolay覺nda sava癟覺 vard覺. \\
 +XXIV \\
 +Zaferlerimden sonra, Asya eyaletinin b羹t羹n kentlerinde bulunan tap覺naklara,​ sava s覺ras覺nda d羹man覺n tap覺naklardan 癟alarak kiisel kullan覺m覺na ge癟irdii s羹slemeleri geri verdim. Ayakta ya da at 羹zerinde ya da sava arabas覺 羹zerine oturmu durumda, kentte (Roma'​da) dikilmi seksen kadar g羹m羹 yontumu kendim y覺kt覺rd覺m ve bunlardan elde edilen parayla Apollon Tap覺na覺'​na kendi ad覺ma ve beni bu yontularla onurland覺rm覺 olanlar覺n ad覺na, alt覺ndan armaanlar koydum. \\
 +XXV \\
 +Denizleri korsanlardan kurtard覺m ve bar覺a kavuturdum. Bu savata efendilerinin ellerinden ka癟arak devlete kar覺 silaha sar覺lm覺 olan otuz bin dolay覺nda k繹leyi cezaland覺rmak 羹zere efendilerine teslim ettim. B羹t羹n 襤talya kendiliinden bana bal覺l覺k and覺 i癟ti ve Actium zaferiyle sonu癟lanan savata, benim bakomutan olmam覺 istedi. Ayn覺 yolda, Gallia, 襤spanya, Afrika, Sicilya ve Sardunya eyaletleri de bana ant i癟tiler. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(42);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​