Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:ankara_aniti_11 [2015/07/28 16:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ankara An覺t覺 : 11~~
 +=== ANKARA ANITI ===
 +=== AUGUSTUS ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 68 ===
 +----
 +"​Ankara Yaz覺t覺"​n覺 ta覺yan tap覺nak, 25 y覺l 繹nceye dek evlerle sar覺l覺yd覺. Bu y羹zden, sa duvar覺n d覺 y羹z羹ndeki Yunanca 癟eviri tam okunamamaktayd覺. Ankara yeni T羹rkiye'​nin devlet merkezi olunca, bay覺nd覺rl覺k planlar覺 Hac覺bayram alan覺n覺 da ele ald覺. Tap覺na覺n 癟evresini saran evler ortadan kald覺r覺lmaya baland覺. 襤stanbul'​daki Alman Arkeoloji Enstit羹s羹'​n羹n o zamanki m羹d羹r羹 M. Schede ve Mimar D. Krencker ile arkadalar覺 bu temizlemeden yararlan覺p,​ 1926-27'​deki kaz覺lar覺 s覺ras覺nda,​ "Res gestae"​yi de yeni batan incelediler. a覺m覺z覺n inan覺lmaz derecede ilerlettii fotoraf癟覺l覺覺n cam覺, an覺t覺n b羹t羹n inceliini en k羹癟羹k silintisi, kaz覺nt覺s覺 yan覺nda en ufak ayr覺nt覺s覺n覺,​ ilgili bilim d羹nyas覺n覺n g繹z羹 繹n羹ne yeniden koydu. J. Gag矇 gibi merakl覺 bilginler, bu resimlerin uyand覺rd覺覺 yeni merak ve salad覺覺 yeni olanaklar sayesinde "​Ankara An覺t覺"​n覺n son ve tam incelemesini,​ 癟ok iyi bir metin 癟evirisi ve yorumu halinde yay覺mlayabilmi bulunuyorlar (Jean Gag矇: "Res gestae"​ Divi Augusti. Texte 矇tabli et comment矇, 1935). \\
 +T羹rkiye, bug羹ne dek kendi elinde olan bu dil ve tarih hazinesinin 癟evresinde olup bitenlerden habersiz kalm覺 gibidir. 1939'​da H.S. Gelendos'​un bir kitap癟覺k olarak yay覺mlad覺覺 ilk Latinceden T羹rk癟eye 癟eviri, bu habersizlii gidermeye y繹nelen ilk giriimdir (1). Bundan dolay覺d覺r ki Prof. H. Dereli'​nin bu ii yeniden ele almas覺n覺 ayr覺 bir sevin癟le, 繹nemle kar覺lamak gerektir. \\
 +Bizansl覺lar zaman覺nda pek 癟ok zarar ve onar覺m g繹rd羹羹n羹 bug羹n iyice saptayabildiimiz Roma/​Augustus Tap覺na覺 (kaz覺bilimde tan覺nan ad覺yla, k覺saca Augusteum) gibi, "Res gestae"​ de yok olma tehlikesi ge癟irmiti. Onu koruyan b羹y羹k T羹rk hog繹r羹s羹n羹 minnetle anmak gerek. Bizansl覺larca zaten y覺k覺lm覺 ve deiiklik yap覺lm覺 olan yap覺y覺 y覺kaca覺 yerde camisini onun bitiiine yapan, hatta camisinin sa癟a覺n覺 bir kalkan gibi yaz覺t覺n bulunduu k繹eye uzatan bu T羹rk hog繹r羹s羹 olmasa; "Res gestae"​ ortada kalmazd覺. \\
 +Oysa "​Ankara An覺t覺"​ Uluborlu ve Yalva癟 kopyalar覺n覺n ortaya 癟覺kar覺lmas覺na kar覺n, "Res gestae"​ bak覺m覺ndan "tek kopya" 繹nemini ve deerini korumaktad覺r. Bilindii 羹zere, Augustus'​tan,​ kimi mektuplar, ufak tefek iirler, d羹zyaz覺lar bir yana b覺rak覺l覺rsa,​ bal覺ca d繹rt yaz覺l覺 belge kalm覺t覺r:​ 1. Cenaze t繹reniyle ilgili buyrultusu; 2. Devletin askerlik ve para durumunu g繹sterir belge; 3. As覺l vasiyetnamesi (Burada servetini v璽risleriyle Roma halk覺na b覺rak覺yordu.);​ 4. Yapt覺覺 ileri, kazand覺覺 onurlar覺, harcad覺覺 paralar覺 g繹steren 癟izelge (ki bu k覺sa bir yaam繹yk羹s羹d羹r). \\
 +Augustus, kendisinin d羹羹n羹p kaleme ald覺覺 bu d繹rt belgenin yazmalar覺n覺,​ 繹l羹m羹nden pek az 繹nce, kendi eliyle Roma'​daki Vesta Tap覺na覺 rahibelerine (k覺zlar覺na) teslim etmiti. l羹m羹nden sonra Senato 繹n羹nde okunan bu belgelerin ilk 羹癟羹 sonradan yok olmutur. \\
 +D繹rd羹nc羹s羹n羹n,​ Augustus'​un yerine ge癟en Tiberius taraf覺ndan,​ babas覺n覺n istei 羹zerine, iki tun癟 levhaya kazd覺r覺larak Augustus'​un t羹rbesi 繹n羹ne -d繹rt k繹e ya da yuvarlak s羹tunlar 羹st羹ne- diktirildii ve Antoninuslar覺n tarihini yazan Sueton'​un zaman覺na dein orada dikili kald覺覺n覺 biliyoruz. Ama bug羹n bu tun癟 levhalar da yok olmutur. \\
 +襤lk 羹癟 belgenin izi kalmamas覺na kar覺n, imdi "Res gestae"​ diye an覺lan d繹rd羹nc羹 belgenin kopyalar覺n覺,​ daha Tiberius zaman覺nda, Anadolu'​nun 羹癟 yerine yollanm覺 ve birer an覺t gibi dikilmi buluyoruz. Bunlardan biri Galatia'​n覺n bakenti olan Ankara'​da;​ biri Pisidia'​n覺n bir beldesi olan Antiocheia'​da,​ yani bug羹nk羹 Yalva癟'​ta;​ sonuncusu da yine Pisidia'​n覺n bir beldesi olan Apollonia'​da,​ yani bug羹nk羹 Uluborlu'​dad覺r. \\
 +癟羹 de an覺tsal yap覺da haz覺rlanm覺 olan bu 羹癟 kopyan覺n Yalva癟'​ta bulunan覺, bildiimize g繹re yaln覺z Latincedir; Uluborlu'​daki yaln覺z Grek癟edir, yani 癟eviridir. Her iki kopya da elimize ufak k覺r覺klar
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(42);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​