Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:ankara_aniti_27 [2015/07/28 16:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ankara An覺t覺 : 27~~
 +=== ANKARA ANITI ===
 +=== AUGUSTUS ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 68 ===
 +----
 +Roma, k羹癟羹k Ermenistan'​覺,​ en k羹癟羹k bir kayg覺 duymadan, kendisine bal覺 bulunan Kapadokya'​ya kat覺vermiti. Ancak, "​b羹y羹k Ermenistan"​ Pompeius'​tan beri krall覺k olarak b覺rak覺lm覺t覺. Sak覺ngan Pompeius, Partlar覺n buraya ne denli 繹nem verdiklerini bildii i癟in, bir Romal覺ya pek yabanc覺 gelen ac覺ma g繹r羹n羹羹 alt覺nda, Ermenistan'​覺 Kral Tigran'​a b覺rakm覺t覺. (5) Augustus'​un,​ Sezar'​覺n politikas覺na uymasa da, eski Soylular Cumhuriyeti'​nin politikas覺 olan (Ferrero, V, s. 192) bu gelenei y覺kmak i癟in Partlarla sava覺 g繹ze almas覺 gerekti. Daha Sezar zaman覺nda Partlar覺n yenilebilmesi i癟in Roma'​n覺n douda en aa覺 16 lejyonu bulunmas覺 gerektii hesaplanm覺t覺. Gereken harcama hazineleri de ayr覺! 襤 27'​deyse Augustus'​un elinde topu topu 23 lejyon vard覺. B羹t羹n imparatorluk i癟in bu, 癟ok azd覺! Ve yal覺 Roma'​n覺n savunmas覺na ancak yeterdi. (Ferrero, V, s. 12.) rnein 羹癟 lejyon, yaln覺zca 襤skenderiye'​nin i癟 g羹venliine bile yetimiyordu (Strabon, XVII, I, 12, 797). Oysa 襤sa'​dan 繹nce 21. ve 20. y覺llarda, 羹nl羹 Anadolu ve Surya gezilerine dek, bu geziler s覺ras覺nda bile Augustus, kendisini b繹yle bir ser羹vene at覺lacak durumda g繹rmemitir (Ferrero, V, 191). 襤sa'​dan 繹nce 21. ve 20. y覺llarda Augustus'​un yapt覺覺 bir bl繹ft羹; o, Ermenistan'​覺 basmaya haz覺rlan覺yordu ve bunu g羹r羹lt羹l羹 olarak yay覺yordu. \\
 +Augustus'​u bu haz覺rl覺覺 yapmaya zorlayan neden, Ermenistan'​daki h羹k羹mdar deiikliiydi. II. (kimilerine g繹re I. ve "​b羹y羹k"​) Tigran 繹ld羹羹 zaman, Roma'​ya g繹t羹r羹lm羹 olan olu Tigran, hi癟bir neden olmad覺覺 halde Pompeius'​a d羹man olan Lucullus'​un kay覺nbiraderi Claudius taraf覺ndan 繹ld羹r羹lm羹t羹. Ermeniler kral olarak onun kardei II. Artavasdes'​i se癟tiler. Roma ile iyi ge癟inen bu insan覺, Kleopatra'​n覺n kini ve entrikalar覺yla kabaran Antonius (Gag矇, s. 131; Sandaldjian,​ II. s. 478-9) bir癟ok hileyle yakalay覺p zincire vurdurdu; sonra da 襤skenderiye'​de 繹ld羹rtt羹. Bunun yank覺s覺, yak覺n douda ve hele Ermenistan'​da uzun zaman s羹rm羹, Roma'​ya kar覺 nefret ve g羹vensizlik a覺lam覺t覺r. \\
 +II. Artavasdes'​in 羹癟 癟ocuu Antonius'​un tutsa覺 bulunduundan,​ 羹lkesinde kalm覺 olan II. Artaxias kral se癟ilmitir. Bu kral覺n Romal覺lardan nefreti, kukusuz pek b羹y羹kt羹; bu nedenle Partlar覺n kral覺 IV. Phraates ile yak覺n dostluk kurmu, onun bir t羹r koruyuculuunu salam覺t覺r. \\
 +Augustus, 襤 30'da Antonius'​u yenip M覺s覺r'​覺 al覺nca, II. Artavasdes'​in orada tutsak olan 癟ocuklar覺n覺 (biri k覺z olmak 羹zere 羹癟 tane olmas覺 gerekiyor) g繹r羹n羹te rahat ettirmek ve korumak; ger癟ekteyse,​ elinde tutu gibi bulundurmak 羹zere Roma'​ya g繹t羹rm羹t羹. \\
 +Augustus, 襤 20'de Anadolu'​da 癟al覺覺rken,​ Roma'​n覺n d羹man覺 olan II. Artaxias'​a kar覺 bir ayaklanma haz覺rlatm覺 g繹r羹n羹yor. (Sandaldjian,​ II, 492; Gag矇, s. 131.) Ermenilerin bu s覺rada Roma'​ya haber sal覺p Augustus'​un yan覺ndaki gen癟 Tigran'​覺 kral olarak istemeleri, b繹ylece Roma koruyuculuunu yeler g繹r羹nmeleri,​ olaan deildir, hem de bu ayaklanmay覺 Roma'​n覺n haz覺rlad覺覺n覺 g繹sterir. Augustus, Roma'​ya Ermenistan'​覺 katmaktan t羹m羹yle ayr覺 olan bu ii benimsemeyi,​ Roma d羹nyas覺n覺n kendisinden bekledii eyler y羹z羹nden 癟aresiz g繹rm羹t羹r. vey olu T覺berius Nero'​yu bu ile g繹revlendirmi;​ -Avrupal覺lara g繹re II. Tigran b繹ylece Ermenistan'​a gitmi, Tiberius'​un korumas覺 alt覺nda Artaxates kentinde ta癟 giymitir. \\
 +Buna Partlar覺n kar覺l覺覺 beklenmedik bir ey olmutur: IV. Phraates, hem elinde bulundurduu tutsaklar覺,​ hem daha 繹nce yenilen Roma kons羹llerinden al覺nan bayraklar覺 geri yollad覺覺 gibi, Roma ile kesin bir anlama yapmak istemitir. (Ferrero, V, 195.) Bu teslim oluun nedenini, bug羹n ayd覺nlatmak olana覺 bulam覺yoruz. Tarih癟iler bunu Augustus'​un 癟ok talihli bir adam olmas覺na verirler. Ya da bunu o s覺ralarda Partlar覺 y繹netenlerin (IV. Phraates, I. Phraataces...) deersizliine,​ 繹l癟羹s羹zl羹羹ne vermek gerek. (A. Piganiol, His. de Rome, 1939, s. 237 ve Serisi.) \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(42);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​