Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cumhuriyet_gazetesi_sali_kitaplari:apartman_2_59 [2015/07/28 16:12] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam;</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Apartman - II : 59~~
 +=== APARTMAN - II ===
 +=== MILE FRANOIS ZOLA ===
 +=== DNYA KLAS襤KLER襤 D襤Z襤S襤: 81 ===
 +----
 +Yemekte Octave patronunu dikkatle dinliyor, d羹羹ncelerini hararetle destekliyordu. zellikle, kar覺s覺na kar覺 olan eletirilerine kat覺l覺yordu;​ hatta ona yard覺mc覺 olup kar覺s覺n覺 g繹zetlemeyi ve rapor vermeyi 羹zerine ald覺. Auguste bundan 癟ok duyguland覺. Gen癟 adama, onu kaynanas覺n覺n taraf覺nda san覺p bir ara kovmay覺 d羹羹nd羹羹n羹 itiraf etti. Buna b羹y羹k tepki g繹steren Octave Madam Josserand'​dan nefret ettiini s繹yleyince adam覺n g羹venini t羹m羹yle kazand覺. Sinirli bir yap覺s覺 olan Auguste asl覺nda iyi bir adamd覺, paras覺n覺 sokaa atarak ve \\
 +簪簪簪簪簪簪簪 \\
 +(*) Romal覺larda bereket tanr覺癟as覺. \\
 +ya namusuna dokunarak sinirlendirilmedik癟e her eye uyum g繹sterebilirdi. Kavgadan sonra ba ar覺s覺 o kadar artm覺t覺 ki bir daha kavga etmeyeceine ant i癟iyordu. \\
 +- Siz hi癟 olmazsa beni anl覺yorsunuz. Ben huzur istiyorum... Bunun d覺覺nda hi癟bir ey umurumda deil; namus ve para konusu d覺覺nda, doal olarak. S繹yleyin, bu mant覺kl覺 deil mi, kar覺mdan 癟ok ey mi istiyorum? \\
 +Octave onun mant覺覺n覺 y羹celtiyor ve iki adam, ipek toplar覺 devirmekle ge癟en o tekd羹ze yaam覺n ne kadar tatl覺 olduunda birleiyorlard覺. Onun houna gitmek i癟in Octave b羹y羹k maaza d羹lerinden bile vazge癟iyordu. Bir akam, Madam Hedouin'​e anlatt覺覺 gibi, yandaki d羹kk璽n覺 sat覺n al覺p b羹y羹k bir maaza yapma d羹羹ncesini ona da a癟m覺t覺. Zaten d繹rt tezg璽h覺 aras覺nda bile ba覺 ar覺yan Auguste ona o kadar dehetle bakm覺t覺 ki gen癟 adam hemen laf覺 癟evirip k羹癟羹k esnafl覺覺n erdemlerinden s繹z etmeye balam覺t覺. \\
 +G羹nler ge癟iyordu, Octave d羹kk璽nda kendine iyi bir yer edinmiti. Koca ona deer veriyor, Madam Josserand bile kendisine a癟覺ktan yak覺nl覺k g繹stermeyen gen癟 adam覺n 癟al覺mas覺n覺 beeniyordu. Berthe'​e gelince, o da Octave'​a sevimli bir yak覺nl覺k g繹steriyordu. Ama en iyi dostu Saturnin'​di;​ 癟ocuun dilsiz sevgisi her ge癟en g羹n, Octave'​覺n kad覺na duyduu istekle birlikte art覺yordu. Deli 癟ocuk, k覺z kardeine yaklaan baka herkese kar覺 d羹manca bir k覺skan癟l覺k g繹steriyor,​ dilerini g繹sterip onu 覺s覺rmaya haz覺rlan覺yordu. Ama Octave k覺z kardeinin yan覺na gelip onu mutlu bir a覺k gibi g羹ld羹rd羹羹nde,​ onlar覺n istek dolu neesi bir par癟a da delinin y羹z羹nde yans覺yordu. Zavall覺 yarat覺k kendi kan覺ndan olan bu kad覺n覺n arac覺l覺覺yla ak覺 tad覺yor gibiydi. Arada bir Octave'​覺 durduruyor, yaln覺z olmad覺klar覺ndan emin olmak i癟in 癟evresine bak覺nd覺ktan sonra, ona heyecanla Berthe'​i anlat覺yordu. \\
 +- K羹癟羹kken u kadarc覺k elleri vard覺; tombul, pembe yanakl覺yd覺. O yerde yatm覺 g羹lerken ben onu seyretmeye doyamazd覺m. Yan覺na 癟繹meldiimde bana pat! pat! pat! diye tekme atard覺. Oh! Ne kadar severdim o tekmeleri! \\
 +Octave b繹ylece Berthe'​in t羹m 癟ocukluunu 繹reniyordu. Saturnin'​in bo beyni en 繹nemsiz ayr覺nt覺lar覺 bile saklam覺t覺:​ Bir g羹n Berthe'​in parma覺na diken batt覺覺nda,​ onu parma覺ndaki kan覺 emerek iyiletirmiti;​ baka bir g羹n masan覺n 羹zerinden d羹t羹羹nde onu kuca覺nda tutmutu. Ama hep, b羹y羹k dram dedii, Berthe'​in hastal覺覺na d繹n羹p geliyordu: \\
 +- Ah! Onu bir g繹rseydiniz! B羹t羹n gece onu bekledim. Beni tekmeyle uyumaya g繹ndermek istiyorlard覺. Ama ben yine gelip onun ba覺nda bekliyordum. Cildi o kadar beyazlam覺t覺 ki al覺yordum;​ soumas覺n diye yokluyordum. Sonra bana ilimediler. Onlardan daha iyi bak覺yordum 癟ocua; ila癟lar覺n hepsini biliyordum, o da bir tek benim elimden ilac覺n覺 al覺yordu. ok ac覺 癟ektii zaman yan覺na yat覺p onu 覺s覺t覺yordum. Ne kadar yak覺nd覺k. Sonra iyileti; ben yine odas覺nda yatmak isteyince beni d繹vd羹ler. \\
 +G繹zleri parl覺yor, her ey d羹n olmu gibi k璽h g羹l羹p k璽h al覺yordu. B繹l羹k p繹r癟羹k s繹zlerinden bu tuhaf sevginin 繹yk羹s羹 ortaya 癟覺k覺yordu:​ doktorlar覺n 繹l羹me terk ettii k羹癟羹k hastan覺n baucunda zay覺f akl覺yla bulduu 癟繹z羹m, kalbini ve v羹cudunu ona vererek kurtarmak olmutu. Bir erkek olarak duyabilecei
 + \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(64);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​