Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

derleme:bedeli_canakkalede_odendi [2015/07/28 17:56] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​6>​]
 +~~Title: Bedeli anakkale'​de dendi~~
 +=== BEDEL襤 ANAKKALE'​DE DEND襤 ===
 +----
 +Askerlik vazifesi yaparken vatan urunda ahadet mertebesine ermek veya gazi olmak her T羹rk i癟in tabii bir eydir. Ancak bu 45 ehit ve 150 gazinin durumu bakad覺r. Zira bunlar覺n istisnas覺z hepsi (1909 ve 1914 Askeri M羹kellefiyet Kanunu gereince) askerlik vazifesinden ya muaf ya da maksureli (tecilli) tutulmu gen癟lerdir. Bu iki kanun sultani mektepleri talebe ve mezunlar覺 askerlik vazifesinden "​maksureli"​ ettii gibi, Balkan Harbi s覺ras覺nda mer'i olan 1909 kanunu da 羹stelik b羹t羹n 襤stanbul halk覺n覺 askerlik vazifesinden azade k覺lmaktad覺r. Bu ehit ve gazilerin hepsi 17-22 ya覺ndayken ve bir k覺sm覺 hen羹z mektebin lise ve orta k覺sm覺nda, bir k覺sm覺ysa mezun ve 襤stanbul Dar羹lf羹nunu veya Avrupa 羹niversitelerinde tahsildeyken,​ birbirleriyle yar覺 edercesine askerlik ubelerine komular ve g繹n羹ll羹 olarak askere yaz覺lm覺lard覺. Hatta i癟lerinden Irak Cephesi'​nde ehit d羹en 646 Celal 襤brahim seferberliin ilan覺yla beraber geceden gidip askerlik ubesinin kap覺s覺nda sabahlam覺 ve " 1 Numaral覺 G繹n羹ll羹"​ yaz覺lmak erefini elde etmitir. \\
 +Galatasarayl覺lar覺n bu 羹heda menk覺beleri aras覺nda d羹nyada ei bulunamayan bir tanesini Gazeteci Ziyad Ebuzziya (Mehmet Muzaffer'​in Destan覺n覺) 繹yle dile getiriyor: \\
 +癟 ayl覺k bir talimden sonra Mehmet Muzaffer "zabit namzedi"​ (yedek subay) olarak anakkale'​de idi. (Mart 1916) m羹ttefik 襤ngiliz ve Frans覺z kuvvetleri, anakkale'​ de urad覺klar覺 malubiyetlerden ve verdikleri y羹z elli bin zayiattan sonra Boaz覺 aamayacaklar覺n覺 anlam覺lar,​ 1915'​in son haftas覺yla 1916'​n覺n ilk haftas覺nda b羹t羹n hatlar覺 tahliye edip 癟覺k覺p gitmilerdi. \\
 +Galatasaray Lisesi 繹rencisi iken g繹n羹ll羹 anakkale cephesine giden zabit (subay) aday覺 Mehmet Muzaffer Bey'in alay覺n覺n otomobillerine lastik sat覺n almak i癟in bir gecede (1916 y覺l覺 bahar覺) yapt覺覺 sahte 100 liran覺n 繹n y羹z羹. Paran覺n alt覺nda "​Bedeli anakkale'​de alt覺n olarak 繹denecektir"​ yaz覺l覺d覺r. Temenlie y羹kselen bu vatanseverimiz,​ 1917 y覺l覺nda Gazze'​de ehit d羹m羹t羹r. \\
 +Muzaffer anakkale'​ye vard覺覺nda harp durmutu. Zaman zaman 襤mroz ve Bozcaada'​da 羹slenmi d羹man gemileri ve u癟aklar覺 bombard覺manda bulunuyorlarsa da 1915 Nisan覺n da Aral覺k sonuna kadar sekiz ay s羹ren kanl覺 boumalarla k覺yasla bu bombard覺manlar "hi癟 mesabesindeydi."​ anakkale'​de ki birliklerin b羹y羹k bir k覺sm覺 Kafkas, Irak ve Filistin cephelerine sevk edeceklerdi. Haz覺rlanma ve noksanlar覺na ikmal emri ald覺lar. Muzaffer birliinin alay kararg璽h覺nda g繹revliydi. Alay覺n kamyon ve otomobil lastii ile dier bir tak覺m malzemeye ihtiyac覺 vard覺. Bunlar ise ancak 襤stanbul'​dan salanabilirdi. O devirlerde bu gibi basit mubayaalar i癟in artt覺rma yapmak ilanlarda bulunmak ne adetti, ne de bunlar覺 kaybedilecek vakit vard覺. Her ey "​itimat"​ ile y羹r羹rd羹. Muzaffer a癟覺kg繹zl羹 ve becerikli 襤stanbul 癟ocuu olduundan Kararg璽h, gerekli malzemenin temin ve mubayaas覺na onu memur etti. 襤cabeden paran覺n kendisine itas覺 i癟inde Erkan-覺 Harbiye Riyaseti'​ne hitaben yaz覺l覺 bir tezkereyi eline verdiler. \\
 +O y覺llarda 襤stanbul'​da otomobil ve kamyon nadir rastlanan vas覺talard覺. Bunlar覺n lastikleri de yok denecek kadar azd覺 ve karaborsayd覺. Muzaffer arad覺, urat覺, nihayet Karak繹y'​ de bir Yahudi de istediklerini buldu. Fiyatlar pek fahiti, ama yapacak baka bir ey yoktu. Anlamaya vard覺. Laz覺m gelen paray覺 almak 羹zere Erkan-覺 Harbiye'​ye gitti. Elindeki tezkereyi tediye merciine havale ettiler. Muzaffer az sonra yal覺 bir kaymakam覺n (Yarbay) huzurundad覺r. Kaymakam uzat覺lan tezkereyi okudu. Kar覺s覺nda haz覺r ol da duran ihtiyat zabitine bakt覺. 襤steyecei paran覺n miktar覺n覺 sormadan, "Ne al覺nacak"​ dedi. "Oto kamyon lastii"​ cevab覺n覺 verilince bir an durdu. Sonra Muzaffer'​e dik dik bakt覺: \\
 +"​Bana bak olum! Ben askerin aya覺na postal s覺rt覺na kaput alacak paray覺 bulam覺yorum. Sen otomobil lastiinden bahsediyorsun. Haydi y羹r羹 git ,insan覺 g羹naha sokma para mara yok!... \\
 +Muzaffer selam覺 癟akt覺 d覺ar覺 癟覺kt覺. Harbiye Nezareti'​nin (bug羹nk羹 hukuk fak羹ltesi binas覺) bah癟esinden d覺ar覺ya a覺r a覺r y羹r羹rken ne yapaca覺n覺 d羹羹n羹yordu. Malzemelere Alay覺n ihtiyac覺 vard覺. Elindeki (Almanlar覺n verdii) iki Mercedes-Benz kamyon ve iki binek arabas覺 lastiksizdi. Dier malzemelerde mutlaka laz覺md覺. Kendisi bulur al覺r diye g繹revlendirilmiti. Malzemeyi bulmutu fakat para yoktu. Eli bo d繹nemezdi, bir 癟aresini bulmak laz覺md覺... \\
 +Muzaffer bunlar覺 d羹羹ne d羹羹ne Beyaz覺t Meydan覺'​na vard覺 birden durdu. Kendi kendine g羹lm羹t羹 arad覺覺 癟areyi bulmutu. \\
 +Doru t羹ccar Yahudi'​ nin yan覺na gitti: \\
 +"​Paran覺n tediye muamelesi akam羹st羹 bitecek, ezandan sonra gelip mallar覺 alamam. Gece kald覺racak yerim yok. Yar覺n 繹leden evvel vapur anakkale'​ye kalk覺yor, yetitirmem laz覺m. Onun i癟in sabah ezan覺nda geleceim mallar覺 mutlaka haz覺r edin..."​ \\
 +T羹ccar "​peki"​ dedi. Muzaffer tam ayr覺l覺rken ilave etti. \\
 +"​Alt覺n para vermiyorlar k璽覺t para verecekler"​ \\
 +Yahudi yine "​peki"​ dedi. Ertesi sabah Muzaffer Merkez Kumandanl覺覺ndan salad覺覺 araba ve neferlerle ezan vakti Yahudi'​nin kap覺s覺ndayd覺. Ortal覺k hen羹z 覺覺yordu. T羹ccar mallar覺 haz覺rlam覺t覺. Hava gaz覺 fenerinin yar覺m yamal覺k ayd覺nlatt覺覺 lolukta mallar arabaya y羹klendi. Muzaffer bir y羹zl羹k kaime (y羹z liral覺k ka覺t para) verdi. Araba d繹rtnal Sirkeci'​ye yolland覺. Malzeme at'a oradan dubada bal覺 gemiye aktar覺ld覺. Az sonra da gemi anakkale yolunu tutmutu. \\
 +癟 g羹n sonra Yahudi elindeki y羹zl羹k kaimeyi bozdurmak 羹zere Osmanl覺 Bankas覺'​na gitti. Bozmad覺lar zira elindeki para sahte idi. \\
 +Muzaffer, evrak-覺 nakdiyelerin bas覺m覺nda kullan覺lan k璽覺d覺n ayn覺n覺 Karak繹y k覺rtasiyecilerinden tedarik etmi b羹t羹n gece oturmu 癟ini m羹rekkebi ve boya ile ger癟einden bir bak覺ta ay覺rt edilemeyecek nefasette taklit bir para yapm覺t覺. T羹ccara verdii ve yutturduu para buydu. O devrin hakiki paralar覺n覺n 羹zerindeki yaz覺lar ars覺nda bir de u ibare bulunuyordu:​ "​Bedeli Dersaadet'​te alt覺n olarak tesviye olunacakt覺r. Muzaffer yapt覺覺 taklit paradaki bu ibareyi deitirerek 繹yle yazm覺t覺:​ \\
 +''"​Bedeli anakkale'​de alt覺n olarak tesviye olunacakt覺r."''​ \\
 +Onun burada alt覺n dedii anakkale'​de Mehmet癟iin ak覺tt覺覺,​ alt覺ndan daha k覺ymetli kan覺 idi. \\
 +{{derleme:​gercekonyuz.png?​nolink|Ger癟ek n Y羹z}}{{derleme:​gercekarkayuz.png?​nolink|Ger癟ek Arka Y羹z}} \\
 +Sahte paraya gelince... \\
 +Yahudi t羹ccar bunu mesele yapmad覺. Yapmak m覺 istemedi, yapmaktan m覺 癟ekindi bilinemez. Ancak olay b羹t羹n 襤stanbul'​da yay覺ld覺. D羹nyada emsali olmayan ve olmayacak olan bu hadise ehzade Halim Efendi'​nin kula覺na kadar gitti. ehzade hemen lalas覺n覺 g繹ndererek Yahudi t羹ccar覺 buldurdu. Y羹zl羹k taklit evrak-覺 nakdiyeyi bedelini alt覺n olarak 繹deyip ald覺. ok zarif sedef kakmal覺, i癟i kadifeli bir m羹cevher 癟ekmecesine yerletirip,​ 襤stanbul Polis Okulundaki emniyet m羹zesine hediye etti. Bu emsalsiz par癟a m羹zede eref mevkiinde muhafaza olundu. \\
 +Mehmet Muzaffer'​in taklidini yapt覺覺 paran覺n asl覺 50 liral覺k k璽覺t parad覺r. Bu k璽覺t paralar, 羹zerlerinde de yaz覺l覺 olduu gibi, R羶mi 6 Austos 1332 (Miladi 18.08.1916) tarihli kanunla ted璽v羹le 癟覺kar覺lm覺t覺r. Bu tertip k璽覺t paralar覺n en b羹y羹k k覺ymette olan覺 50 liral覺klard覺r. Y羹z lira olarak bu tipte hi癟bir para bas覺lmam覺t覺r. Her halde Mehmet Muzaffer'​in alaca覺 malzemenin bedeli elli liran覺n 癟ok 羹st羹nde olmal覺d覺r ki, iki tane ellilik imal edecek olsa, vakit yetmeyecek olduundan,​ tek bir y羹zl羹k yapm覺t覺r. O zaman bu k璽覺t paralar, hen羹z yeni tedav羹le 癟覺kt覺覺ndan,​ bunu getirip veren de subay ve askerleri olduundan,​ Yahudi t羹ccar bu 癟eit y羹zl羹k kaymenin mevcut olup olmad覺覺n覺 arat覺rmak l羹zumunu g繹rmemi olmal覺d覺r. Esasen Muzaffer'​in "sabah ezan覺 vakti" 羹zerinde durmas覺 da, hem o devrin 繹l羹 覺覺klar覺 alt覺nda paran覺n iyice incelenmesine imk璽n b覺rakmamak,​ hem de sabah覺n o saatinde her taraf kapal覺 olduundan,​ saa sola sormak ihtimalini de ortadan kald覺rmak i癟in olmal覺d覺r. \\
 +{{derleme:​taklitonyuz.png?​nolink|Taklit n Y羹z}}{{derleme:​taklitarkayuz.png?​nolink|Taklit Arka Y羹z}}
 +[<​6>​]
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​