Ana Sayfa » İnanç Kitaplığı » Varidat : 01


VARİDÂT

SİMAVNA KADISIOĞLU ŞEYH BEDREDDİN


VARİDÂT (Tam Metin)

Prof. Dr. Bilal Dindar'ın tenkidli basımından tercüme eden: Dr. Cengiz Ketene
Kültür Bakanlığı Yayınları. 1267
Tercüme Eserler Dizisi. 91
ISBN 975 17 0766 8 © Kültür Bakanlığı, 1990
Yayımlar Dairesi Başkanlığı'nın 6.12.1990 tarih ve TERED 928 5 1 2845 sayılı makam onayı ile birinci defa olarak 5000 adet bastırılmıştır.
Kamer Matbaacılık - Ankara


Bu kitapta, okuyucu Osmanlı Devleti'nin ilk dönemlerinde yetişen, felsefe, fıkıh ve tasavvuf bilgini Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin'in bilinen “Varidât” adlı Arapça eserinin tercümesi sunulmaktadır.
Bu ünlü eser Türkçe'ye tercüme edilirken, hiç bir yorum yapılmamış ve mümkün olduğu ölçüde her kesimin anlayabileceği bir dil kullanılmaya çalışılmıştır.
Yaklaşık altı yüzyıl önce Arapça olarak kaleme alınan Varidât, son derece ağır bir dil ve üslupla yazılmıştır. Felsefî, dinî ve tasavvufî konuların ele alındığı bu eserin, Türkçe'ye tercüme edilmesi de birtakım güçlükleri beraberinde getirmiştir. Ancak, elden geldiğince güçlüklerin giderilmesine çalışılmış ve iyi bir tercüme olması için gayret sarf edilmiştir.
Kitabın yazan Şeyh Bedreddin'in öldürüldüğü tarih hakkında değişik bilgiler verilmektedir. Muhtemelen 1414 ile 1420 yılları arasında öldürülmüştür.
Bu kitapta, yazarın sadece “Varidât” adlı eserinin tercümesi okuyucuya sunulması amaçlandığından, Şeyh Bedreddin'in hayatı ve diğer eserleri konusunda ayrıca bilgi verilmemiştir. Çeşitli kaynaklarda bu hususta yeterli bilgi bulunmaktadır.
Tercümenin amacına ulaşması ve faydalı olmasını dilerim.
12 Aralık 1990
Dr. Cengiz Ketene

Can kuşun her zamân ezkârıdır vâridât,
Akl u hayâlin hemân efkârıdır vâridât.

İşidicek Hakk adını duydu cânım hub dadını,
Bildim kamu âriflerin esrârıdır vâridât.

Sıdk ile gönlüm sever görmeğe hem cânım iver,
Anın içün kim Hakk'ın envârıdır vâridât.

Ol dürr-i yekdânenin kadri bilinmez anın,
Bu dil-i vîrânenin mi'mârıdır vâridât.

Gerçi kütüp çok yazar ilm-i ledünden haber,
Cümlesi bir bahçedir gülzârıdır vâridât.

İlm-i Füsûs'la tamu odları söyünür kamu
Anın yerinde biten ezhârıdır vâridât

Muhyiddin ü Bedreddin ettiler ihyâ-yi din,
Deryâ Niyâzî Füsûs enhârıdır vâridât.

Niyâzî Mısrî -kaddese'llâhü sırrahu'l azîz-

«   01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   ...    24   »