Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
inanc_kitapligi:seyh_bedrettin_varidat_01 [2015/07/30 16:02]
metecuma
inanc_kitapligi:seyh_bedrettin_varidat_01 [2016/09/18 06:53] (current)
metecuma
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Varidat : 01~~
 +=== VAR襤DT ===
 +=== S襤MAVNA KADISIOLU EYH BEDREDD襤N ===
 +----
 +=== VAR襤DT (Tam Metin) ===
 +**Prof. Dr. Bilal Dindar**'​覺n tenkidli bas覺m覺ndan terc羹me eden: **Dr. Cengiz Ketene** \\
 +K羹lt羹r Bakanl覺覺 Yay覺nlar覺. 1267 \\
 +Terc羹me Eserler Dizisi. 91 \\
 +ISBN 975 17 0766 8 穢 K羹lt羹r Bakanl覺覺,​ 1990 \\
 +Yay覺mlar Dairesi Bakanl覺覺'​n覺n 6.12.1990 tarih ve TERED 928 5 1 2845 say覺l覺 makam onay覺 ile birinci defa olarak 5000 adet bast覺r覺lm覺t覺r. \\
 +Kamer Matbaac覺l覺k - Ankara
 +----
 +Bu kitapta, okuyucu [[https://​tr.wikipedia.org/​wiki/​Osmanl%C4%B1_%C4%B0mparatorlu%C4%9Fu|Osmanl覺 Devleti]]'​nin ilk d繹nemlerinde yetien, felsefe, f覺k覺h ve tasavvuf bilgini [[http://​tr.wikipedia.org/​wiki/​eyh_Bedreddin|Simavna Kad覺s覺olu eyh Bedreddin]]'​in bilinen "​**Varid璽t**"​ adl覺 Arap癟a eserinin terc羹mesi sunulmaktad覺r. \\
 +Bu 羹nl羹 eser T羹rk癟e'​ye terc羹me edilirken, hi癟 bir yorum yap覺lmam覺 ve m羹mk羹n olduu 繹l癟羹de her kesimin anlayabilecei bir dil kullan覺lmaya 癟al覺覺lm覺t覺r. \\
 +Yakla覺k alt覺 y羹zy覺l 繹nce Arap癟a olarak kaleme al覺nan Varid璽t, son derece a覺r bir dil ve 羹slupla yaz覺lm覺t覺r. Felsef簾, din簾 ve tasavvuf簾 konular覺n ele al覺nd覺覺 bu eserin, T羹rk癟e'​ye terc羹me edilmesi de birtak覺m g羹癟l羹kleri beraberinde getirmitir. Ancak, elden geldiince g羹癟l羹klerin giderilmesine 癟al覺覺lm覺 ve iyi bir terc羹me olmas覺 i癟in gayret sarf edilmitir. \\
 +Kitab覺n yazan eyh Bedreddin'​in 繹ld羹r羹ld羹羹 tarih hakk覺nda deiik bilgiler verilmektedir. Muhtemelen 1414 ile 1420 y覺llar覺 aras覺nda 繹ld羹r羹lm羹t羹r. \\
 +Bu kitapta, yazar覺n sadece "​Varid璽t"​ adl覺 eserinin terc羹mesi okuyucuya sunulmas覺 ama癟land覺覺ndan,​ eyh Bedreddin'​in hayat覺 ve dier eserleri konusunda ayr覺ca bilgi verilmemitir. eitli kaynaklarda bu hususta yeterli bilgi bulunmaktad覺r. \\
 +Terc羹menin amac覺na ulamas覺 ve faydal覺 olmas覺n覺 dilerim. \\
 +12 Aral覺k 1990 \\
 +Dr. Cengiz Ketene
 +<​blockquote>​
 +Can kuun her zam璽n ezk璽r覺d覺r v璽rid璽t, \\
 +Akl u hay璽lin hem璽n efk璽r覺d覺r v璽rid璽t. \\
 +\\
 +襤idicek Hakk ad覺n覺 duydu c璽n覺m hub dad覺n覺, \\
 +Bildim kamu 璽riflerin esr璽r覺d覺r v璽rid璽t. \\
 +\\
 +S覺dk ile g繹nl羹m sever g繹rmee hem c璽n覺m iver, \\
 +An覺n i癟羹n kim Hakk'​覺n env璽r覺d覺r v璽rid璽t. \\
 +\\
 +Ol d羹rr-i yekd璽nenin kadri bilinmez an覺n, \\
 +Bu dil-i v簾r璽nenin mi'​m璽r覺d覺r v璽rid璽t. \\
 +\\
 +Ger癟i k羹t羹p 癟ok yazar ilm-i led羹nden haber, \\
 +C羹mlesi bir bah癟edir g羹lz璽r覺d覺r v璽rid璽t. \\
 +\\
 +襤lm-i F羹s羶s'​la tamu odlar覺 s繹y羹n羹r kamu \\
 +An覺n yerinde biten ezh璽r覺d覺r v璽rid璽t \\
 +\\
 +[[http://​tr.wikipedia.org/​wiki/​Muhyiddin_襤bn_Arabi|Muhyiddin]] 羹 [[http://​tr.wikipedia.org/​wiki/​eyh_Bedreddin|Bedreddin]] ettiler ihy璽-yi din, \\
 +Dery璽 Niy璽z簾 F羹s羶s enh璽r覺d覺r v璽rid璽t. \\
 +\\
 +//​[[http://​tr.wikipedia.org/​wiki/​Niy%C3%A2z%C3%AE-i_M覺sr%C3%AE|Niy璽z簾 M覺sr簾]] -kaddese'​ll璽h羹 s覺rrahu'​l az簾z-//</​blockquote>​
 +<​php>​sayfa_numaralama(24);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​