Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

inanc_kitapligi:seyh_bedrettin_varidat_08 [2015/07/28 18:22] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Varidat : 08~~
 +=== VAR襤DT ===
 +=== S襤MAVNA KADISIOLU EYH BEDREDD襤N ===
 +----
 +Ger癟ee g繹re oluun var olmas覺 Hak'​t覺r. Varl覺覺n da g繹r羹n羹 itibariyle olmas覺 m羹mk羹nd羹r ve somadan tahakkuk etmitir. Y羹ce Allah "​**Ac覺 ve tatl覺 sulu iki denizi birbirine kavumamak 羹zere sal覺vermitir. Aralar覺nda bir engel vard覺r; birbirinin s覺n覺r覺n覺 aamazlar.**"​ diye buyurmutur. __M羹mk羹n Hakk olmayaca覺 gibi, Hakk'​覺n da m羹mk羹n olmas覺 imk璽ns覺zd覺r. Fakat g繹r羹n羹 itibariyle her ikisi birdir ve ger癟ekte Allah'​t覺r.__ Ger癟ein d覺覺nda bir varl覺k s繹z konusu olamaz. Baka nesne ancak itibari say覺l覺r. Dier bir deyile b羹t羹nle y羹r羹y羹p damgas覺yla damgalanm覺t覺r. Fakat o b羹t羹nden m羹nezzehtir. eref zulmet ve keder g繹r羹n羹lerle ortaya 癟覺kar ve onlara g繹re orant覺l覺 ayk覺r覺l覺k g繹sterir. Allah a g繹re b羹t羹n nesneler ayn覺d覺r. Hakikatte ondan baka varl覺k yoktur. Bin suretle ortaya 癟覺ksa da, yine o birdir. Ulu Tanr覺 b羹t羹nde, b羹t羹n de onda ortaya 癟覺kar. Ger癟eine bak覺l覺rsa g繹r羹n羹 ve g繹r羹len ayn覺d覺r ve aradaki farklar itibar簾dir. Allah yerine g繹re b羹t羹n varl覺klarda ortaya 癟覺kar ve bu 癟覺k覺 varl覺klar覺n isteine g繹re deildir. Allah'​覺n istei ve iradesi, zat覺n覺n gereidir. Bu husus cahillerin ve medrese 璽limlerinin iddia ettii gibi deildir. \\
 +Allah Te璽l璽'​n覺n "**Onu yap覺p, ruhumdan 羹fledim**"​ buyurmas覺, O aamaya getirilmesi anlam覺ndad覺r. Bu aamada beden istenilen ekle g繹re d羹zeltilir ve bu durum sebepler dorultusundaki maddenin istid璽d覺yla h璽s覺l olur. Kabiliyeti yerine getirilirse,​ 羹f羹rmekle dile getirilen ruh ikisinin ilgisiyle ortaya 癟覺kar. f羹rmek s繹z羹, bedenin yaant覺s覺yla izah edilirse, bu doru olmaz. Sadece terkip olarak s繹ylenebilir. S繹z, g羹l羹 ve insanlarla hayvanlar aras覺ndaki farklar da b繹yledir. Fakat bu farklar 繹zde deil, bileimdedir ve her aamada 繹zel bir g繹r羹n羹le ortaya 癟覺kar. Hayvan aamas覺nda ruh olarak g繹r羹len bu 繹z, insan aamas覺nda konuan nefis olarak g繹r羹l羹r ve d覺ar覺dan hi癟 bir ey deildir. Hayvanda hayvan olan 繹z, insanda insan olmutur. Farklar ise, istidada g繹redir. Bedenden ayr覺lan 繹z, bu ekilde, surette ortaya 癟覺km覺t覺r. Bu 繹z suretin bozulmas覺 ile bozulmaz. **z bakidir; deimez ve ortaya 癟覺kmas覺 i癟in bir ekle ihtiyac覺 vard覺r.** \\
 +Bizim g繹revimiz yol g繹stermektir;​ dostlar覺n g繹revi ise, 癟al覺覺p 癟abalamakt覺r. Sonsuz olan g繹n羹l evreni, zamanla deiir. Acele etmeye gerek yoktur. Her yemiin bir mevsimi vard覺r. Fakat bo oturmamak, 癟al覺mak gerekir. \\
 +unu bil ki, g繹klerdeki g羹癟lerle, 繹eler ve benzerlerinin g羹癟leri meleklerdir. Peygamberlerin bu husustaki s繹zleri de, benim s繹zlerim anlam覺na gelmektedir ve cahillerin iddia ettii gibi deildir. \\
 +**Allah Te璽l璽'​n覺n zat覺n覺n asl覺yla bilinmez demenin anlam覺, bu 璽lemdeki b羹t羹n ekillerde vard覺r; bunu bil!** \\
 +Allah, bu ekillerle ortaya 癟覺kar ve sonsuza kadar devam eder. Allah'​覺n zat覺n覺n asl覺na varan bir kimse ortaya 癟覺kar ve hakikate varm覺 olur. \\
 +Anlamal覺s覺n ki, mutlak varl覺k, zat覺n覺n varl覺覺 i癟in gereklidir. Zira birbiriyle ters d羹en varl覺kla yokluun gerei yoktur denilirse, doru deildir. Biri dieriyle nitelendirilemez. Varl覺覺n yok olmas覺 m羹mk羹n deildir ve yokluun da var olmas覺 m羹mk羹n olamaz, ikisi de birbirinden vazge癟emez. zel bir imk璽nla var olmas覺 imk璽ns覺z olan mutlak varl覺覺n baka bir varl覺ktan oluunu kazanmas覺 gerekir. B繹ylece de kendi varl覺覺nda yokluk olur ve varl覺覺ndan kati nazar edilir. Zat覺na dayanarak yoklukla vas覺fland覺r覺labilir ve yukar覺 da ge癟tii gibi bu imk璽ns覺zd覺r. Keza ayn覺 ekilde baka say覺lan varl覺覺n da mevcudiyeti imk璽ns覺zd覺r. Zira tahakkuk olmadan 繹nce varl覺覺n tahakkuk etmesi gerekir. Buradaki ama癟, mutlak varl覺ktad覺r ve bu da imk璽ns覺zd覺r. Mutlak yokluk diye bir ey yoktur. Mutlak varl覺覺n var olmas覺 gerei tespit edildi. B羹t羹n varl覺klar onda var olur. O da y羹ce Allah'​t覺r. Yine b羹t羹n varl覺klar onun g繹r羹n羹羹d羹r ve g繹r羹nen odur. Ayr覺ca g繹r羹n羹 de ondad覺r. \\
 +**unu bil ki mutlak varl覺k olan y羹ce Allah'​覺n her aamada iki 繹zellii vard覺r.** \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(24);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​