Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

inanc_kitapligi:seyh_bedrettin_varidat_09 [2015/07/28 18:22] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Varidat : 09~~
 +=== VAR襤DT ===
 +=== S襤MAVNA KADISIOLU EYH BEDREDD襤N ===
 +----
 +__Biri etki ve fiildir; dieri ise etkilenmektir.__ \\
 +襤lkinde varl覺k Allah'​t覺r ikincisinde de 璽lemdir, yarat覺lm覺t覺r ve meydana gelen olayd覺r; bunu anla! \\
 +Mutlak varl覺k olan Allah Te璽l璽 her ikisinin aras覺ndaki mutlak olu ve birleimle ba覺ml覺l覺ktan dolay覺 mutlak varl覺kt覺r. **Allah Te璽l璽 ne b羹t羹nd羹r,​ ne de par癟ad覺r.** Zira b羹t羹n ve par癟an覺n baka bir anlam覺 vard覺r. Ger癟ek var olma ve yok olmadan 繹nce gelmektedir. Ger癟ee baka varl覺klardan soyutlanm覺 olarak bak覺ld覺覺nda par癟a g繹r羹l羹yorsa da, her iki y繹n羹 i癟ine almaktad覺r. Ad覺 ge癟en mutlak varl覺k b羹t羹nden bir niteliktir, ondan daha 羹st羹n bir aama yoktur, o her eyin 羹st羹ndedir ve b羹t羹n ondad覺r; o da b羹t羹nd羹r ve b羹t羹n odur. Bu aamada varl覺覺n ne balang覺c覺,​ ne sonu, ne g繹r羹n羹羹 ve ne de g繹r羹nmeyii aamalar覺 yoktur. Dier aamalar覺 da buna g繹re deerlendir! \\
 +Zira O b羹t羹nden ar覺nm覺 mutlak bir varl覺k say覺l覺p, b羹t羹n onda tahakkuk etmitir. Dier bir deyile, 繹zel ve ebed diye bir olay yok, her ikisi birdir. \\
 +**Y羹ce Allah'​a dair iki deerlendirme vard覺r:** \\
 +__Biri belirtilmemi olan deerlendirmedir ve buna g繹re ona birdir ve uludur denir.__ \\
 +__Dieri ise, belirtilmi olan覺d覺r; buna g繹re de, ona bir ve g羹zel denilir.__ Bu iki deer "**iki el**" ile izah edilir. Ayn覺 zamanda iki elle, Allah'​覺n kar覺l覺kl覺 her iki nitelii g繹r羹nmeyen g繹r羹nen, alan veren ve bunun benzeri olan b羹t羹n kar覺t nitelikler de a癟覺klan覺r. Allah Te璽l璽'​n覺n Adem'i iki eliyle yaratt覺覺n覺 Hz. Peygamber hadisi erifte belirterek buna iaret etti. Allah ve k璽inat覺n g繹r羹nt羹s羹 de b繹yledir. Peygamber sallallah羹 aleyhi ve sellem "​**Allah Te璽l璽'​n覺n Adem'i kendi suretinde yaratt覺覺n覺**"​ s繹ylemitir. Kur'​璽n'​da da b繹yledir. Bunun anlam覺 udur ki: \\
 +**Allah Adem'i kendi olgun suretinde yaratt覺.** \\
 +Buradaki suret manevidir; hissi deildir. Zira Hak te璽lan覺n Rabb ve 襤lah aamas覺nda g繹r羹n羹r bir sureti olamaz. Allah bundan m羹nezzehtir. Onun g繹r羹len sureti k璽inat覺n ger癟eklerinde ortaya 癟覺kmaktad覺r. Manevi g繹r羹lmeyen sureti ise, Allah Te璽l璽 suretinde tecelli etmektedir. Bu ikisi insanlar覺 yaratan iki el anlam覺ndad覺r. Ayeti kerimede de \\
 +"​**Elimle yaratt覺覺ma secde etmeni engelleyen nedir?​**"​ s繹zleri bunu belirtir. Bundan dolay覺 da "​**Duyuu ve g繹r羹羹 idin, demi, fakat kula覺 ve g繹z羹 idim denmemitir.**"​ \\
 +Ulu Tanr覺 "**Biz emaneti sunduk**"​ ayeti kerimesiyle,​ b羹t羹n varl覺klar覺 birletiren il璽h簾 g繹r羹n羹羹,​ bu g繹r羹n羹te yarat覺lan ve yery羹z羹nde halifelik mertebesine ulaan inam iaret etmektedir. \\
 +Uykuda g繹r羹len r羹yalarla olaylar ve a癟覺k癟a g繹r羹len dier ekiller, esas覺nda bilgi ve birlik aamas覺n覺n belirtileridir. Bunlar Allah yolunda kendim adayan kiiye birer uyar覺 olup, y羹ce amac覺na ulamas覺 i癟in savamas覺 gerektiini g繹sterir. Bu da iin tad覺na varma ve birliin ger癟eklemesidir. Bunlar r羹yada g繹rd羹kleriyle farkl覺d覺r ve bunlar覺n benzerleri birliin belirtileridir ve aralar覺nda b羹y羹k ayk覺r覺l覺k vard覺r. Bunlar覺 ancak ermi kii bilir. \\
 +Mesela kendini Allah yoluna adayan kii kendinden ge癟mi ve uyumu deilken, bedeninin yay覺l覺p, b羹t羹n d羹nyay覺 kapsayacak kadar genilediini g繹r羹r. Yine bu kii yery羹z羹ndeki dalar覺, aa癟lar覺,​ 覺rmaklar覺,​ bah癟eleri ve b羹t羹n varl覺klar覺 da kendinde g繹r羹r. Ayr覺ca b羹t羹n varl覺klar覺 kendinde g繹rd羹羹n羹 san覺r ve g繹rd羹羹 her nesneye bu benim der. Kendi nefsinden baka hi癟 bir nesne g繹rmez. G繹rd羹羹n羹 kendi nefsiyle kar覺lat覺r覺r. Yine 繹z羹nde zerre ile g羹nei eit g繹r羹r ve aralar覺ndaki fark覺 anlayamaz. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(24);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​