Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

inanc_kitapligi:seyh_bedrettin_varidat_17 [2015/07/28 18:22] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Varidat : 17~~
 +=== VAR襤DT ===
 +=== S襤MAVNA KADISIOLU EYH BEDREDD襤N ===
 +----
 +H璽lbuki peygamber efendimizin zaman覺ndan bug羹ne dek sekiz y羹z y覺l gelip ge癟tii halde, onlar覺n s繹yledikleri ve cahil halk tabakas覺n覺n tahayy羹l ettii gibi herhangi bir olay ger癟eklemedi. Bunlar覺n s繹ylediklerinden hi癟 biri y覺llar ge癟se de ger癟eklemeyecek ve iddia ettikleri gibi 繹l羹 cesetler dirilmeyecektir. Toz duman ortadan kalk覺nca, alt覺ndakinin eek mi yoksa at m覺 olduunu g繹receksin. \\
 +Ulu Tanr覺, "Oysa Allah onlar覺 ardlar覺ndan 癟evirmitir"​ buyurmutur. Benzetmek gibi olmas覺n, Zeyd nas覺l b羹t羹n y繹nleriyle g繹vdesindeki 羹yeleri kapl覺yorsa,​ Allah da b羹t羹n d羹nyay覺 kaplamaktad覺r. Zeyd'​in g繹vdesinin her 羹yesi, onun isteiyle k覺p覺rdar ve i yapar. Bu 羹yeler Zeyd'​in a癟覺k g繹r羹n羹羹d羹r,​ O istedii bi癟imde her 羹ye ortaya 癟覺kar. Mesela elde tutmak, ayakta y羹r羹mek, dilde konumak ve kulakta dinlemek gibi iler, bu t羹rlerdendir. Buna dayanarak konuan duyand覺r, y羹r羹yendir,​ tutand覺r ve bu kii Zeyd'​dir. Zeyd b羹t羹n bu ileri bir b羹t羹n olarak yerine getirmekte; 癟羹nk羹 o, b繹l羹nmeyi kabul edemez. G繹rm羹yor musun? \\
 +Zeyd birini d繹vd羹羹 zaman, d繹v羹len kii, beni Zeyd d繹vd羹 der. Fakat Zeyd'​in eli d繹vd羹 diyemez. Zira Zeyd b繹l羹nemez bir b羹t羹nd羹r. Fakat el g繹vdede g繹r羹n羹 alan覺na 癟覺km覺t覺r. Bu bedene Zeyd denmitir, 癟羹nk羹 duygu y繹n羹nden arada fark yoktur. Yoksa ger癟ek Zeyd s繹z羹n羹 ettiimizdir. Zeyd'​in b羹t羹n 羹yeleri konuur, d繹ver, duyar veya y羹r羹rse, iler b繹l羹mlere ait deil, b羹t羹ne aittir. Mesela her b繹l羹m bir b羹t羹n olarak ben Zeyd'​im dese, bu durum Zeyd'​in 癟okluk halinde bulunmas覺n覺 gerektirmez. Y羹ce Allah'​覺n da b繹yledir. Benzetmek gibi olmas覺n, beden nas覺l Zeyd'​in g繹r羹nt羹s羹 ise, d羹nya da Allah'​覺n g繹r羹nt羹s羹d羹r. Bundan dolay覺d覺r ki, b羹t羹n iler ona isnat edilir. Allah'​tan baka s繹yleyen, duyan, hareket eden ve i yapan yoktur. \\
 +Y羹ce Allah "Eer kasabalar覺n halk覺 inanm覺 ve bize kar覺 gelmekten sak覺nm覺 olsalard覺, onlara g繹羹n ve yerin bolluklar覺m verirdik. Ama yalanlad覺lar,​ bu y羹zden onlar覺, yapt覺klar覺na kar覺l覺k yakalay覺verdik,"​ buyurmutur. Bu da u demektir: Varl覺覺 duyulanlar yolumuzda ura覺p, 癟aba harcasayd覺lar onlara m羹lk ve melek羶t 璽lemlerinin yollar覺n覺 a癟ard覺k; her iki 璽lemin ger癟eklerini ayd覺nlatan il璽hi ilham ve bilgileri kolayca verirdik. G繹kler melekut羹n ve yery羹z羹 de m羹lk羹n belirtileridir. 襤nsan konuan nefis ve bedenden ibarettir ve her birinin r覺zk覺 ve g覺das覺 vard覺r. 襤nsan nasd bedeninin b繹l羹mleri i癟in ura覺yorsa,​ ayn覺 bi癟imde ruhunun b繹l羹mleri i癟in de uramal覺d覺r. Ak覺ll覺 kii odur ki, ruhunun r覺zk覺 i癟in koar. Bunun aksini yapan h羹srana urar. \\
 +Hazreti Peygamber, "​a覺n覺z覺n g羹nlerinde Allah'​覺n ​ soluklar覺 vard覺r; 癟al覺覺n ve onlar覺 kazanmaya balan" demitir. Bunlar覺n anlamlar覺yla olgun kiilere dair belirtiler bulunduunu anlad覺m. Hazreti Peygamber, "Kii sevdii toplumdan say覺l覺r",​ demitir. Zira nesneye yaklaan nesne ile belirlenir. \\
 +Buraya kadar yaz覺lanlar,​ Allah rahmet etsin eyh Bedreddin Simavnal覺'​n覺n "​Varid璽t"​ adl覺 eserinden yaz覺lm覺t覺r. \\
 +Her Peygamber ve veliye yaad覺覺 癟ada kar覺 癟覺k覺l覺r,​ ink璽r edilir ve ona pek az kii inan覺r. Fakat 繹l羹m羹nden sonra ismi ebedileir,​ insanlar覺n 癟ou ona inanmaya balar ve sevmeye y繹nelirler. Acaba bunun s覺rr覺 nedir? \\
 +Buna cevap olarak unlar覺 s繹yl羹yorum:​ 襤lk olarak onu k覺skananlar,​ ona kar覺 癟覺kar, etrafa hakk覺nda k繹t羹 dedikodular yaymaya balarlar. Bu dedikodular halk覺n fikrini kar覺t覺r覺r ve inan癟lar覺n覺 azalt覺r. l羹mle birlikte ceset 繹l羹r; fakat ger癟ek olaan羹st羹 anlamlar kal覺r ve b繹ylece sevilir ve ona inananlar artar. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(24);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​