Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_028 [2016/07/17 15:26] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 28~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +l璽z覺m. Yaln覺z sana sabretmediin eylerin i癟y羹z羹n羹 anlatay覺m: Gemi, 癟ok yoksul kiilerindi. 襤leride bir padiah var, yeni gemileri zaptediyor. Bu gemiyi delik g繹r羹nce almazlar, onun i癟in deldim. ocuun anas覺, babas覺 m羹sl羹man ve temiz insanlar, halbuki 癟ocuk k璽fir olacak; bundan korktum, 繹ld羹rd羹m. Tanr覺 onlara daha iyisini verir. Duvara gelince: K繹ydeki iki yetimin olan o duvar覺n alt覺nda bir define var. Onlar覺n b羹y羹y羹p defineyi meydana 癟覺karmalar覺 i癟in duvan tamir ettim. Y覺k覺lsa zayi olacakt覺."​ Bu batini bilgiye, anlatt覺覺m覺z hik璽yeye telmihan ve Kehf suresinin 65 inci 璽yetindeki " Led羹n"​ s繹z羹nden al覺narak " 襤lm-i Led羹n " Tanr覺'​ya ait bilgi" demilerdir. Tasavvuf kitaplar覺nda bu hik璽ye 癟ok ge癟er ve Musa gibi ulu bir peygamberin bile bat覺ni bilgiyi, H覺z覺r'​dan 繹renmek istemesi delil getirilerek herkese bir m羹rit l璽z覺m olduu s繹ylenir. Mevl璽na. bu h覺z覺r ve gemi hik璽yesini. Mesnevi'​nin ikinci cildinin sonlar覺nda da anlatt覺覺 gibi Sultan Veled " Veled-N璽me"​ de yine bundan bahseder. \\
 +B. 227. 襤brahim Peygamber, g繹rd羹羹 bir r羹ya 羹zerine olunu (襤smail yahut 襤shak) Tanr覺'​ya kurban etmeye kalkm覺, o s覺rada g繹nderilen bir ko癟u, yine Tanr覺 emriyle keserek r羹yada ald覺覺 emri yerine getirmi say覺lm覺t覺r (Sure: 37 \\
 +S璽ff璽t, 璽yet: 100-105). \\
 +B. 236. H覺z覺r - Gemi, 224 羹nc羹 beytin izah覺na bak覺n覺z. \\
 +B. 240. " K繹t羹 kii 繹羹l羹rse Tanr覺 gazaba gelir ve bu y羹zden ar titrer"​ Had簾s (Feyz-al Kadir I. 441). \\
 +B. 259. Cevl璽ki: Cevl璽k, Burhan'​a g繹re Cevlah kelimesinin Arap癟alat覺nlmas覺 eklidir ve bir cins y羹n dokumaya denir ki yoksul kiilerle dervi ve kalenderler,​ bundan kal癟覺n yaparlar. Arap癟ada Caelk, ba t覺ra etmeye denir. Her halde bu kelime, her iki kelime ile de m羹nasebetlidir. Cevl璽k簾 ve Cev璽l覺ka, Kalenderilere denir. XIII 羹nc羹 as覺rda Anadolu'​ya ve sonradan Rumeli'​ye yay覺lan ve ekseriyetle toplu bir halde davul, nefir, kud羹m, ve bayraklarla gezen bu dervi taifesi 璽r-darb olurlar, yani sa癟lar覺n覺,​ b覺y覺k, sakal ve kalar覺n覺 ustura ile t覺ra ettirirlerdi. Hatt璽 bu y羹zden dilimizde sa癟lan ustura ile tara ettirmiye " cascavlak olmak" denmitir. \\
 +B. 264. Sofiler, Tanr覺 velilerinde dereceler, r羹tbe ve makamlar kabul ederler. Velilerden yedi. yahut k覺rk kii vard覺r ki bunlar, bir anda bir癟ok yerlerde g繹r羹nebilmek kudretindedirler. Mesel璽 kendileri bir yerdeyken baka bir yerde, yahut bir 癟ok yerlerde g繹r羹n羹rler,​ kendilerine bedel, bir癟ok cesetler g繹sterirler. Bu y羹zden bunlara Abdal, yahut B羹del璽 denmitir. Halk aras覺nda bu mertebe sahipleri " Yediler"​ yahut " K覺rklar"​ diye an覺l覺r. Ayr覺ca " Rum Abdalleri,. yahut sadece " Abdallar"​ diye an覺l覺r taife vard覺r ki Kalender簾lere. 癟ok benzerler. Anadolu ve Rumeli'​de XVII nci asra kadar tesad羹f edilegelen bu derviler z羹mresini Bektailik temsil etmi, bu suretle abdallar, ortadan kalkm覺t覺r. Mevl璽n璽'​n覺n kastettii. Tanr覺 velileri olan Abdalleridir. \\
 +B. 266. M羹riklerin Peygamber'​e " Bu ne bi癟im Peygamber? Yemek yiyor, sokaklarda geziyor. Bir melek g繹nderilseydi,​ onunla beraber halk覺 korkutsayd覺 ya. Yahut kendisine bir hazine verilseydi, yahut da meyvalar覺ndan yiyecei bir ba覺. bah癟esi olsayd覺"​ dedikleri Kur'​an'​-da hik璽ye edilmektedir (sure: 25 Furkan. 璽yet: 7-8). \\
 +B. 278-279. Musa'​n覺n mucizesine kar覺l覺k sihirbazlar. Firavun'​un huzurunda ipleri, sopalar覺 yere atm覺lar, iplerle sopalar y覺lan eklinde g繹r羹nm羹. Musa'​n覺n att覺覺 asa da bir b羹y羹k y覺lan ekline girerek 繹b羹r y覺lanlar覺 yutmu, sonra Musa. y覺lan覺 eline al覺nca sopa olmu 繹b羹r iplerle sopalar ortada g繹r羹nmez olmu, bunun 羹zerine sihirbazlar 簾mana gelmilerdi. Tevrat'​tan al覺nan bu vak'a Kur'​an'​覺n bir癟ok surelerinde hik璽ye edilmektedir (sure: 26 uar璽, 璽yet: 1068. 42-47). \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +