Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_044 [2016/07/17 15:26] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 44~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +Topraa mensup insan Hak'​tan ilim 繹rendi ve o bilgi ile yedinci kat g繹e kadar b羹t羹n 璽lemi ayd覺nlatt覺;​ Tanr覺'​ya 羹phe eden kiinin k繹rl羹羹ne ramen meleklerin ad覺n覺, san覺n覺 unutturdu; Alt覺 y羹z bin y覺ll覺k z璽hidin, o buza覺n覺n az覺n覺 balad覺; \\
 +1015. Bu suretle din bilgisi s羹t羹n羹 emmesine, o y羹ce ve salam k繹k羹n etraf覺nda d繹n羹p dolamas覺na m璽ni oldu. \\
 +Duygu ehlinin, yaln覺z z璽hire itibar edenlerin bilgileri, o y羹ce bilgiden s羹t emenler i癟in a覺z ba覺d覺r. \\
 +G繹n羹l katresine bir inci d羹t羹 ki o inci denizlere; feleklere bile verilmemitir. \\
 +Ey s羶rete tapan! Niceyedek s羶ret kayg覺s覺? Senin m璽nas覺z can覺n s羶retten kurtulmad覺 gitti. \\
 +Eer insan, s羶retle insan olsayd覺 Ahmed'​le Ebucehil m羹savi olurdu. \\
 +1020. Duvar 羹st羹ne yap覺lan insan resmi de insana benzer. Bak, s羶ret bak覺m覺ndan nesi eksik* O parlak resmin yaln覺z can覺 noksan. Y羹r羹, o nadir bulunur cevheri ara; Eshab-覺 Kehf'​in k繹peine el verilince, d羹nyadaki b羹t羹n aslanlar覺n balar覺 al癟ald覺. Can覺, nur denizinde garkolduktan sonra ona, k繹t羹 ve 癟irkin s羶retin ne ziyan覺 var? \\
 +Kalemler s羶reti 繹mezler. Kitaplara da adam覺n s羶retine ait vas覺flar deil, " 璽lim, adalet sahibi"​ gibi zat覺na ait vas覺flar yaz覺l覺r. \\
 +1025. Bilgi ve adalet sahibi. Hep m璽nad覺r, onlar覺 繹nde, artta. bir yerde bulamazs覺n,​ Zata ait s覺fatlar L璽mek璽n elinden cana 羶le vermektedir,​ can g羹nei, g繹klere s覺amaz"​ dedi. \\
 +Tavan覺n bilgisi, bilginin fazileti ve faydalar覺 \\
 +Bu s繹z羹n sonu yoktur. Kulak ver, tavan hik璽yesini anla! \\
 +Eek kula覺n覺 sat, baka bir kulak al ki bu s繹z羹 eek kula覺 anlayamaz! \\
 +Y羹r羹, tavan覺n tilki gibi kurnazl覺覺na bak, onun d羹羹ncesini ve aslan覺 malup ediini g繹r! \\
 +1030. Bilgi, S羹leyman m羹lk羹n羹n h璽temidir; b羹t羹n 璽lem cesettir, ilim cand覺r. \\
 +Bu h羹ner y羹z羹nden denizlerin, dalar覺n, ovalar覺n mahl羶kat覺,​ insanoluna kar覺 璽ciz kalm覺t覺r. \\
 +O y羹zden kaplan, aslan; fare gibi korkmaktad覺r. O y羹zdeb ovada, dada b羹t羹n vahi hayvanlar gizlenmilerdir. \\
 +O y羹zden periler, eytanlar, kenar覺 boylam覺lar,​ her biri gizli bir yerde mek璽n tutmulard覺r. \\
 +襤nsanolunun gizli d羹man覺 癟oktur. 襤htiyata riayet eden kii, ak覺ll覺d覺r. \\
 +1035. Bizden gizli; g羹zel, 癟irkin, nice mahl羶kat vard覺r ki onlar, daima g繹n羹l kap覺s覺n覺n 癟al覺p dururlar. Y覺kanmak i癟in dereye girince derenin dibindeki diken sana zarar verir; Ger癟i diken suyun dibinde gizlidir, fakat sana bat覺nca mevcudiyetini anlars覺n. Vahiy ve vesveselerin 覺st覺raplar覺,​ binlerce kiiden gelir, bir kiiden deil. 羹phe ediyorsan sabret, duygular覺n deiince onlar覺 g繹r羹rs羹n,​ m羹k羹l hallolur; \\
 +1040. O vakit kimlerin s繹zlerini reddetmisin,​ kimleri kendine ulu eylemisin,​ g繹r羹rs羹n. \\
 +Av hayvanlar覺n覺n tekrar tavan覺n s覺rr覺n覺 ve d羹羹ncesini arat覺rmalar覺 \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +