Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_046 [2016/07/17 15:26] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 46~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +Ak覺l; Cebrail gibi " Ey Ahmed, bir ad覺m daha atarsam yanar覺m! \\
 +Sen beni b覺rak, bundan sonra sen ileri y羹r羹. Ey can sultan覺! Benim haddim bu karard覺r"​ der. \\
 +Tembellik y羹z羹nden 羹k羹r ve sab覺rda mahrum kalan, ancak unu bilir: Aya覺n覺 " cebir" tutmutur. (Bana bunu Tanr覺 \\
 +vermi demektedir). \\
 +Cebir iddia eden, hasta deilken kendisini hasta g繹stermitir. Nihayetle hastal覺k o kimseyi s覺hhatten ay覺rm覺t覺r. \\
 +1070. Peygamber, " akac覺ktan hastalan覺 ger癟ekten hastal覺k getirir ve o adam nihayet mum gibi s繹ner gider" dedi. \\
 +Cebir ne demektir? K覺r覺k sarmak, yahut kopmu damar覺 balamak. \\
 +Mademki bu yolda aya覺n覺 k覺rmad覺n; kiminle alay ediyorsun, aya覺n覺 neye sard覺n? \\
 +al覺ma yolunda aya覺 k覺r覺lana derhal Burak geldi, ona bindi. \\
 +Din emirlerini y羹klenmiti,​ imdi kendi bindi. Ferman kabul ediciydi, makbul oldu. \\
 +1075. imdiye kadar Padiah覺n ferman覺n覺 kabul eder, o fermana uyard覺, bundan sonra askere ferman verir! imdiye kadar talih y覺ld覺z覺 ona tesir ederken bundan sonra o zat y覺ld覺z覺 羹zerine emredici olur. \\
 +Eer sen bundan 羹phelenirsen o halde " akk-覺 Kamer" den de 羹phelisin. \\
 +Ey gizlice heva ve hevesini tazeleyen kimse! 襤man覺n覺 tazele, ama yaln覺z dille olmas覺n. \\
 +Heva ve heves tazelenip durduk癟a iman taze deildir. 羹nk羹 heva, 簾man kap覺s覺n覺n kilididir. \\
 +1080. Bakir s繹z羹 tevil etmisin; sen kendini tevil et, Kur'​an'​覺 deil. \\
 +襤steine g繹re Kur'​an'​覺 tevil ediyorsun. Y羹ce m璽na, senin tevilinden aa覺land覺,​ ayk覺r覺 bir ekle girdi! \\
 +Sinein gevek tevilinin deersizlii \\
 +* Senin ahvalin o tuhaf sinee benzer ki o kendini bir adam san覺rd覺. \\
 +* 襤癟meden kendi kendine sarho olmu, zerresini, g羹ne g繹rm羹. \\
 +* Doan kular覺n覺n 繹羹ld羹羹n羹 iitmi; " 羹phe yok ki ben vaktin ankas覺y覺m"​ demiti; \\
 +O sinek eek sidii birikintisindeki saman 癟繹p羹n羹n 羹st羹nde gemi kaptan覺 gibi ba kald覺r覺p, \\
 +" Ben, deniz ve gemi hik璽yesini okumu, bir zaman bunu d羹羹nm羹t羹m. \\
 +襤te u deniz, u gemi, ben de ehliyefli, rey ve tedbir sahibi bir kaptan覺n"​ dedi. \\
 +1085. Deniz 羹st羹nde sal覺n覺 s羹r羹p durmaktayd覺. O kadarc覺k bir su ona haddinden fazla g繹r羹nd羹. O sidik, sinee g繹re hudutsuzdu. Sinekte, onu olduu gibi g繹recek g繹z nerede? Onun 璽lemi kendi g繹r羹羹ne g繹re olur. G繹z羹, bu kadard覺r, denizi de ona g繹re! B璽t覺l tevilci, sinek gibidir. Vehmi eek sidii, tevil ve tasavvuru saman 癟繹p羹d羹r. Eer sinek kendi reyiyle sapland覺覺 tevilden ge癟se, baht o sinei h羹m璽 yapar. \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +