Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_055 [2016/07/17 15:27] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 55~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +1315. Yerde bir zay覺f aman dilerse, g繹ky羹z羹 askerleri birbirlerine kar覺覺rlar. Sen birisini diinle 覺s覺r覺p ta kan i癟inde b覺rak覺rsan di ar覺s覺na tutulunca ne yapars覺n? Aslan, kuyuda kendisini g繹r羹nce hiddetinden o anda kendini d羹man覺ndan ay覺rt edemedi. Kendi aksini kendi d羹man覺 sand覺, hul璽sa, kendisine k覺l覺癟 癟ekti. \\
 +Ey adam! 襤nsanlarda g繹rd羹羹n bir癟ok zul羹mler, senin huyundur; sen, kendi huyunu onlarda g繹r羹yorsun. \\
 +1320. Senin varl覺覺n,​ nifak覺n, zulm羹n, gafletin onlara aksetmitir. \\
 +Sen o sun, sen kendini yaralamaktas覺n. O anda l璽net ipliini kendine, kendin dokuyorsun! \\
 +O k繹t羹l羹羹 sen kendinde a癟覺k癟a g繹rm羹yorsun. G繹rsen kendine kendin, candan d羹man olurdun. \\
 +Ey ahmak! Kendine sald覺ran o aslan gibi sen de kendine sald覺r覺yorsun. \\
 +1325. Ahl璽k覺n覺n k羹nh羹ne eriir, hakikat覺n覺 anlarsan o adam olmamazl覺覺n senden olduunu bilirsin. Aslan; baka bir aslan gibi g繹r羹nen eklin, kendi aksinden ibaret olduu kuyu dibinde z璽hir oldu. Bir zay覺f覺n diini s繹ken, o ters g繹ren aslan覺n iini ilemektedir. \\
 +Ey bakas覺n覺n y羹z羹nde k繹t羹 bir ben g繹ren! G繹rd羹羹n kendi beninin aksidir, ondan nefret etme! " M羹minler birbirinin aynas覺d覺r."​ Bu haberi Peygamber'​den rivayet etmediler mi? G繹z羹n羹n 繹n羹ne g繹k renkli bir cam koymusun, o sebepten 璽lem sana g繹k g繹r羹n羹yor. \\
 +1330. K繹r deilsen bu k繹rl羹羹 kendinden bil. Kendine k繹t羹 de, bakas覺na deme! \\
 +Eerm羹min,​ Tanr覺 nuruyla bakmam覺 olayd覺; gaip m羹mine b羹t羹n 癟覺plakl覺覺yla nas覺l g繹r羹n羹rd羹?​ \\
 +Fakat sen Tanr覺 nuruyla deil, Tanr覺 ateiyle bakt覺覺ndan k繹t羹l羹kte kald覺n, iyilikten gafil oldun; \\
 +*襤yilii k繹t羹l羹kten ay覺rt edemedin, k繹t羹l羹kten de gafil oldun, iyilikten de. \\
 +Ey gama, kedere dalm覺 adam! Azar azar atee nur serp ki atein nura d繹ns羹n. \\
 +Ya Rabbi, sen de o tertemiz suyu serp de 璽lemin u atei tamam覺yla nur olsun. \\
 +1335. Denizin suyu hep ferman alt覺ndad覺r;​ ya Rabbi su da senindir, ate de! Sen istersen ate, l璽tif su olur; dilemezsen su bile ate kesilir. \\
 +Bizim u niyaz覺m覺z覺 a yine sen ilham etmektesin. Zul羹mden kurtulmam覺z,​ senin ihsan覺nd覺r. Sen bize bu istei, biz istemeksizin verdin, hadsiz, hesapsiz ihsanlarda bulundun. \\
 +Tavan覺n, av hayvanlar覺na " aslan kuyuya d羹t羹"​ diye m羹jde g繹t羹rmesi \\
 +Tavan kurtulduunda sevinerek ovaya, av hayvanlar覺na kotu. \\
 +1340. Aslan覺n kuyuda 繹ld羹羹n羹 g繹r羹nce 癟ay覺ra doru d繹ne oyn覺ya gitmekteydi. \\
 +l羹m羹n pen癟esinden kurtulduundan aya覺 yerden kesilmi, sevinmi, el 癟覺rpmakta,​ dallar, yapraklar gibi yeermi neelenmi,​ oynamaktayd覺. \\
 +Dallar, yapraklar, toprak hapsinden kurtulunca balar覺n覺 y羹kseltir, r羹zg璽r覺n ei, arkada覺 olurlar. \\
 +Yapraklar, daldaki tomurcuklar覺 yar覺p 癟覺k覺nca aac覺n t璽 羹st羹ne 癟覺karlar. \\
 +Her meyva ve her yaprak, tomurcuunun diliyle Tanr覺'​n覺n 羹kr羹n羹 terenn羹m eder; \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +