Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_057 [2016/07/17 15:27] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 57~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +1370. Saltanat覺 n繹betten 羹st羹n olan, ikbali ebed簾 bulunan n繹bet davulunu yedi y覺ld覺zdan 羹st羹n bir yerde 癟alarlar. \\
 +N繹betten 羹st羹n olanlar, b璽ki padiahlard覺r;​ onlar daima ruhlara s璽kidir. \\
 +Bir iki g羹n su i癟meyi terk edersen az覺n覺 ebediyet arab覺na dald覺r覺r, o hakikat arab覺n覺 i癟ersin \\
 +" K羹癟羹k muharebeden b羹y羹k muharebeye d繹nd羹k " s繹z羹n羹n tefsiri \\
 +Ey padiahlar! D覺ar覺daki d羹man覺 繹ld羹rd羹k;​ i癟imizde ondan beter bir has覺m var. Bunu 繹ld羹rmek, akl覺n fikrin ii deil. 襤癟erideki aslan; 繹yle tavan maskaras覺 olmaz. \\
 +1375. Cehennem, bu nefistir; cehennem, bir ejderhad覺r ki harareti denizlerle eksilmez. Yedi denizi i癟er de yine kocakar覺ya benzeyen nefsin harareti ve cokunluu azalmaz. Talar, ta y羹rekli k璽firler; alay覺p inleyerek mahcup bir halde cehenneme girerler. Hak'​tan ona u nida gelmedik癟e bu kadar azaba da kanaat etmez: \\
 +" Doydun mu" denir. O, kurt ve s覺rtlan gibi " Hay覺r, doymad覺m"​ der. 襤te sana ate, ite sana hararet! \\
 +1380.B羹t羹n bir 璽lemi, bir lokma edip yutar da yine midesi " Daha fazla yok mu" diye ba覺r覺r. Nihayet Hak, onun 羹st羹ne L璽mek璽n 璽leminden aya覺n覺 koyar da ite o vakit derhal sakinleir. Bizim nefsimiz de cehennemin bir par癟as覺d覺r. Onun i癟in c羹z羹ler daima k羹ll羹n tabiat覺ndad覺r. Nefsi 繹ld羹recek ayak da ancak Hak'​k覺n aya覺d覺r. Zaten nefsin yay覺n覺 Hak'​tan gayr覺 kim 癟ekebilir? Yaya ancak doru ok koyarlar. Bu yay覺n ters ve eri oklar覺 da vard覺r. \\
 +1385. Ok gibi doru ol da yaydan kurtul! 羹nk羹 her doru okun, yaydan f覺rlayaca覺na 羹phe yok. D覺 sava覺ndan kurtulunca i癟 sava覺na y羹z tuttum. \\
 +Biz imdi k羹癟羹k muharebeden d繹nd羹k; Peygamber'​le beraber b羹y羹k muharebedeyiz. Tanr覺'​dan denizleri yaran bir kuvvet isterim ki bu Kaf da覺n覺 ine ile yerinden kopar覺p atay覺m. unu bil ki saflar覺 bozup da覺tan aslanla savamak kolayd覺r, as覺l aslan, nefsini malup edendir. " *Bunun hakk覺nda sen bir hik璽ye dinle de s繹z羹mden hisse al: \\
 +Rum Kayseri el癟isinin, Em簾r羹lm羹'​minin mer'​e - Tanr覺 ondan raz覺 olsun - gelip \\
 +mer'​in kerametini g繹rmesi \\
 +1390. Rum Kayseri'​den,​ Medine'​de mer'​e uzak 癟繹lleri aarak bir el癟i geldi. Medine halk覺na " Halifenin k繹k羹 nerededir ki at覺m覺, eyam覺 oraya 癟ekeyim"​ dedi. Halk, dedi ki: " Onun k繹k羹 yok; mer'​in k繹k羹, ancak ayd覺n can覺d覺r. Ger癟i emir diye ad覺 san覺 duyulmusa da onun, yoksullar gibi ancak bir kul羹becii var. Karde, onun k繹k羹n羹 nas覺l g繹rebilirsin?​ G繹n羹l g繹z羹nde k覺l bitmi! \\
 +1395. G繹n羹l g繹z羹n羹 k覺ldan ve hastal覺ktan ar覺t, sonra k繹k羹n羹 g繹rmeyi g繹zet. \\
 +Kimin can覺, heveslerden ar覺nm覺sa derhal tertemiz Tanr覺 tapusunu, Tanr覺 derg璽h覺n覺 g繹r羹r. \\
 +Muhammed, bu ateten, bu dumandan temizlendiinden nereye y羹z 癟evirse orada Allah cemalini g繹rd羹. \\
 +Seni k繹t羹l羹e sevk eden vesveselere yolda olduk癟a " Semme vechullah"​ 覺 nas覺l bilebilirsin?​ \\
 +Kimin kalbinde kap覺 a癟覺l覺rsa g繹n羹l g繹羹nde y羹zlerce g羹ne g繹r羹r. \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +