Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_062 [2016/07/17 15:27] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 62~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +B. 1250 - 1255. dem ile Havva, meyvas覺n覺 yememeleri emredilen aac覺n meyvas覺ndan yeyip eytan'​a uyunca yery羹z羹ne s羹r羹lm羹lerdi. Bu Tevrat hik璽yesi, Kur'​an'​覺n 2 nci suresi olan Bakara suresinin 35-39 uncu 璽yetlerinde anlat覺lmaktad覺r. Ayn覺 zamanda 7 nci sure olan A'raf suresinin 18-25 inci 璽yetlerinde de bundan bahsedilmekte ve dem'​le Havva'​n覺n " Rabbimiz, biz nefsimize zulmettik. Bizi yarl覺gamaz,​ bize ac覺mazsan ziyank璽rlardan oluruz"​ dedikleri 23 羹nc羹 璽yette anlat覺lmaktad覺r. 1254 羹nc羹 beyitte buna iaret edilmektedir. \\
 +B. 1267. 315 inci beytin izah覺na bak覺n覺z. \\
 +B. 1313. Kur'​an'​覺n 110 uncu suresi olan ve Nasr suresi diye an覺lan sure " 襤z璽 c璽e nasrullahi"​ diye balar. 3 璽yetten ibaret olan bu surenin mealen m璽nas覺 udur: " Tanr覺'​n覺n yard覺m覺 eriip Mekke fethedilince halk覺n b繹l羹k b繹l羹k Tanr覺 dinine girdiini g繹rd羹n. Rabbini, hamdederek tesbih et ve ondan yarl覺ganma dile. 羹phe yok o. t繹vbeleri kabul \\
 +eder." ​ \\
 +B. 1314. H. Muhammed'​in dedesi Abd羹lmuttalib zaman覺nda Yemen'​de vali olan Ebrehe, San'​a'​da yapt覺rd覺覺 mabedi ziyaret ettirmek ve bu suretle memleketinde al覺verii ilerletmek i癟in Kabe'​yi y覺kmak 羹zere Mekke'​ye gelmi, fakat ordusu bir s璽ri hastal覺k y羹z羹nden k覺r覺lm覺,​ mahvolmutu. Bu orduda bir de fil bulunduundan bunlara " Eshab-覺 Fil fil sahipleri"​ denmi, bu vakaya da " Fil vak'​as覺"​ ad覺 verilmitir H. Muhammed'​in,​ bu vak'​adan elli 羹癟 g羹n sonra doduu rivayet edilir. Kur'​an'​da bu vak'a hakk覺nda 5 璽yetlik bir de sure vard覺r. \\
 +(105 inci sure Fil suresi). \\
 +B. 1331. " M羹minin anlay覺覺ndan sak覺n覺n. 羹nk羹 M羹min, Tanr覺 nuriyle bakar."​ Had簾s (Feyz-al Kad簾r VI. 256). \\
 +B. 1350. Bu beyitte mehur teisir sahibi Fahredd簾n-i R璽zi'​ye tariz vard覺r. Bu zat Mutezile ve H羹kema inan覺lar覺na uyduu, Mehmed H璽rzem璽h da ona t璽bi olduu i癟in Mevl璽na'​n覺n babas覺 sultan-al Ulema Muhammed Bah璽eddin Veled, daha Belh'​teyken va覺zlar覺nda bunlar覺n aleyhinde bulunurdu. Nihayet bu fikir ayr覺l覺覺 ve Sultan-al Ulema'​n覺n a癟覺k s繹zl羹l羹羹. kendisinin ve kendisine uyanlar覺n Belh'​ten hicretiyle neticelendi. Efl璽ki, bir g羹n Mevl璽na'​n覺n semada vecde gelerek ahlar 癟ektiini ve " nice zaman oldu ki bir g繹n羹l sahibinin g繹nl羹 s覺k覺ld覺, h璽l璽 zavall覺 Horasan, onun g羹c羹n羹 癟ekmekte.. Harap olmaya y羹z tuttu, katiyen bir mamurluk g繹r羹nmemekte"​ dediini, sem璽dan sonra elebi H羹sameddin'​in sormas覺 羹zerine Sultan-al Ulema'​n覺n Belh'​ten hicretini 繹nden sona kadar anlatt覺覺n覺 kaydedip bu vak'​ay覺,​ duyduu gibi naklediyor. Fahr-i R璽z簾'​nin. Abbasoullar覺 halifelerine de muhalif olup hil璽fetin Peygamber, evl璽d覺na ait olduuna dair fetva verdiini, bu fetva 羹zerine Harzemah'​覺n Badad'​a y羹r羹miye karar verdiini, hatt璽, bir seyyidi hil璽fete diktiini " Cihan - Kua" tarihinden anl覺yoruz. Fahr-i Raz覺, 606 hicride 繹lm羹t羹r (1149). \\
 +B. 1375. Bu beyitteki bal覺kta bulunan s繹z, had簾s olarak rivayet edilmektedir. \\
 +B. 1379 - 1381. yet (sure: 50 Kaf. 璽yet: 30), Peygamber'​in " K覺yamet g羹n羹 cehennem, daha yok mu? der durur. Nihayet Tanr覺, aya覺n覺 cehennemin 羹st羹ne kor da cehennem sakinleir"​ dedii rivayet edilmitir. \\
 +B. 1397 - 1391. " Dou da Tanr覺'​n覺nd覺r,​ bat覺 da. u halde nereye d繹nerseniz d繹n羹n. Orada Tanr覺'​n覺n y羹z羹 var." (sure 2 Bakara, 璽yet: 115). \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +