Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_091 [2016/07/17 15:28] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 91~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +B. 1807 - 1809. Bu beyitlerden apa癟覺k anla覺l覺yor ki Mevl璽na, bu bahisleri sabaha kadar s繹ylemi. elebi H羹sameddin yazm覺t覺r. Burada Mevl璽na, g羹n 覺覺覺n覺 g繹r羹nce elebi'​yi uykusuz b覺rakt覺覺ndan 羹z羹l羹yor ve kendisinden tatl覺 bir dille 繹z羹r diliyor. 1809 daki ad覺 ge癟en Mansur, Ab璽-al Mug覺ys Huseyn-ibn-i Mans羶r al Hallac'​d覺r ki hicr簾 309 (922) de Badad'​da idam edilmitir. eriata ayk覺r覺 s繹zleri y羹z羹nden idam edilen Mansur, bir癟ok sofilerce makbul say覺lm覺t覺r. Ayn覺 zamanda bu beyitteki " Senin Mansur arab覺n"​ s繹z羹nde iham da vard覺r. 羹nk羹 " Mansur"​ yard覺m edilmi; m璽nas覺na geldiinden " Mansur arab覺n"​ yard覺m edilmi arab覺n, feyzin ve l羹tf羹n m璽nalar覺na da gelir Mansur'​la en fazla megul olan L. Massignon'​ dur. Onun hakk覺nda " Al-Hallaj, Martyr mystique de l'​襤sl璽m"​ adl覺 bir eser yazd覺覺 gibi (Paris 1922) ayr覺ca " Ahb璽r al Hallaj'​覺 (Paris 1936 ve Mansur'​un " Kit璽b al-Tavv璽s簾n"​ ini de bast覺rm覺t覺r \\
 +(Paris 1913). \\
 +B. 1877. den sonraki bal覺k. " Tanr覺'​n覺n diledii olur, dilemezse olmaz" diye bir had簾s rivayet edilir. \\
 +B. 1898. Akl-覺 K羹ll, Akl-覺 C羹zi kar覺l覺覺d覺r. Akl-覺 C羹zi, d羹nya ilerine eren ak覺ld覺r ki buna ge癟im akl覺 m璽nas覺na " Akl-覺 Maa" da denir. Ayn覺 zamanda akl-覺 K羹ll, H羹kema felsefesince yarat覺c覺 kudretin faal tecellisidir. Bu faal tecelliye kar覺l覺k bir de m羹nfail tecelli vard覺r. Buna da Nefs-i K羹l derler. Akl-覺 K羹l'​le Nefs-i K羹lden felekler ve anas覺r meydana gelmi, feleklerle unsurlar覺n birlemesinden 羹癟 癟ocuk (Mevl璽l簾d-i Sel璽se) yani cemat, nebat ve hayvan v羹cut bulmutur. Tasavvufu H羹kema felsefesiyle birletiren sofilerce Akl'覺 K羹l eriat dilinde Cebrail'​dir. \\
 +B. 1905. Hak簾m-i Gaznev簾, Sen璽簾'​dir ve bu beyitten sonraki iki beyit onundur. \\
 +B. 1924. Bu beyitteki c羹mleler., Kur'​an'​覺n 55 inci suresi olan Rahman suresinin 33 羹nc羹 璽yetinden al覺nmad覺r. yetin m璽nas覺 udur: " Ey cinler ve insanlar, g繹klerin ve yery羹z羹n羹n s覺n覺rlar覺ndan d覺ar覺 癟覺kabilirseniz 癟覺k覺n! 覺kamazlar,​ ancak Tanr覺 kudretiyle." ​ \\
 +B. 1934. Tanr覺, Cebrail'​i Meryem'​e g繹ndermi,​ Cebrail de Meryem'​in yakas覺ndan 羹f羹rm羹,​ Meryem bu suretle gebe kalm覺 ve 襤sa Peygamber'​i dourmutur. 襤ncil'​de de aa覺 yukar覺 ayn覺 olan bu rivayet, Kur'​an'​覺n bir癟ok surelerinde vard覺r. Hatt璽 19 uncu suresi, bilhassa 襤sa Peygamber'​i ve doumunu anlat覺r. Bu y羹zden de " Meryem suresi"​ adiyle an覺l覺r. \\
 +B. 1938. " Kul farzlardan baka ibadetlerle megul olduk癟a bana yakla覺p durur. Nihayet ben, onun kula覺 g繹z羹. dili, eli aya覺 olurum. Benimle duyar, benimle g繹r羹r, benimle s繹yler, benimle tutar, benimle y羹r羹r"​ diye bir Hadis-i Kuds簾 rivayet edilir ki sofiler, buna bilhassa ehemmiyet verirler. Bu mertebeye " Kurb-i Nevafil Nafileler y羹z羹nden Tanr覺'​ya yak覺n olmak" mertebesi derler. \\
 +B. 1939. H. Muhammed'​in " Bir kii, Tanr覺'​ya mal olur, kendisini Tanr覺'​ya verirse.. Tanr覺 da onun i癟in, olur" dedii rivayet edilmitir. \\
 +B. 1953 - 1959. Bu iki beyitteki Arap癟a s繹zler. Kuran'​覺n 33 羹nc羹 suresi olan Ahz璽b suresinin 72 nci 璽yetinden al覺nm覺t覺r. yetin man璽s覺 udur: " 羹phe yok. ki biz emaneti g繹klere, yere ve dalara arzettik.. y羹klenmekten 癟ekindiler,​ ondan korktular.. 襤nsan y羹klendi, y羹klendi ama 癟ok zalim ve bilgisiz."​ 1959 daki " Feebeyne en yahmilneh璽"​ y羹klenmekten 癟ekindiler;​ " Efakne minh璽"​ da ondan korktular demektir. \\
 +B. 1972. " Ey beyaz kad覺nca覺z,​ benimle konu!"​ H. Muhammed'​in Aye'​ye b繹yle dedii rivayet edilmitir. Sofilere g繹re Peygambere ruhaniyet galebe edince d羹nya ile megul olmak, oyalan覺p o halden kurtulmak i癟in. zevcesine b繹yle hitabeder, onunla konuur g繹r羹羹rd羹. Beeriyet galebe edince de m羹ezzinleri olan Bil璽l'​e " Ezan oku, bizi ferahland覺r"​ derlerdi. \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +