Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_120 [2016/07/17 15:29] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 120~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +B. 2244. H璽tem-i '​T璽簾,​ Abdullah-ibn-i Sa'​d'​in ouludur ve Tay kab簾lesindendir. C繹mertliiyle mehur olduu gibi yiitlii de ilerideydi. Yol kaybedenler gelsin, kendisine misafir olsun diye geceleri civardaki tepelere ateler yakt覺r覺rd覺. Hicretten aa覺 yukar覺 17 y覺l 繹nce (604) 繹lm羹t羹r. \\
 +B. 2258. Kur'​an'​覺n 20 nci suresi olan T璽h璽 suresinin 84-98 inci 璽yetlerinde Musa Peygamber, T羶r'​day-ken S璽mir簾'​nin 襤srailoullar覺n覺 yoldan 癟覺kard覺覺,​ onlar覺n, alt覺nlar覺ndan bir buza覺 yap覺p " 襤te bu, sizin Tanr覺n覺z ve-Musa'​n覺n tanr覺s覺, dedii ve hepsinin o buza覺ya tapm覺ya balay覺p Harun'​u dinlemedikleri,​ bu buza覺n覺n ses vermesi, inan覺lar覺n覺 b羹sb羹t羹n kuvvetlendirdii,​ nihayet Musa'​n覺n gelip S璽mir簾'​yi sorguya 癟ektii, onun da Cebrail, M覺s覺rl覺lar覺 denize gark etmek 羹zere gelirken g繹r羹p aya覺n覺n bast覺覺 yerden ald覺覺 bir avu癟 topra覺 buza覺n覺n alt覺n覺na kar覺t覺rd覺覺n覺,​ o y羹zden ses verdiini s繹ylemesi, Musa'​n覺n S璽mir簾'​yi hudut haricine s羹r羹p buza覺y覺 da atee atmas覺 hik璽ye edilmektedir. \\
 +B. 2272. it, Adem Peygamber'​in oullanndand覺r. 簾s de denir. \\
 +B. 2275. B璽yez簾d-i Bist璽m簾, Mel璽met簾lerden b羹y羹k bir sofidir. Hemen b羹t羹n tarikatlar, silsilelerini bu zata balarlar. Ad覺 Tayfur'​dur. Bir rivayete g繹re Hicri 261 de (876), dier rivayete g繹re de 234 te (848) vefat etmitir. Yezid, Emevi Hanedan覺n覺 kuran Muaviyye'​nin olu ve Emev簾 halifelerinin ikincisidir. Hicr簾 60 ta (679) halife olmu, senesinde Kerbel璽 vak'​as覺 vukubulmustur. Yine bu adam覺n zaman覺nda Medine isyan覺 羹zerine Peygamber'​in camii ve t羹rbesi birka癟 g羹n ah覺r olarak kullan覺lm覺,​ ehirde bir癟ok zul羹m ve ahl璽ks覺zl覺klar yap覺lm覺,​ sonra Mekke muhasara edilmi ve Kabe yak覺lm覺t覺. Mekke zap-tedilmeden 64 tarihinde (683) Yezid 繹lm羹, Mekke de kurtulmutu. \\
 +B. 2314. ten sonraki bal覺kta bulunan s繹z羹n m璽nas覺 " Yapmad覺klar覺n覺z覺 niye s繹ylersiniz?"​ dir. Ayn覺 bal覺kta ikinci Arap癟a c羹mle " Bu, Tanr覺 yan覺nda b羹y羹k bir gazaba uraman覺za sebebolur"​ m璽nas覺na gelir. Her iki c羹mle de 61 inci surenin (S璽ff) 2-3 羹nc羹 璽yetlerindedir. \\
 +B. 2357. " Yoksulluk, benim 繹羹nmemdir. b羹r peygamberlere onunla 繹羹n羹r羹m"​ diye bir had簾s rivayet edilir. Sofiler, bu had簾se 癟ok ehemmiyet verirler ve Buradaki yokluk ve yoksuzluu mevhum varl覺ktan soyunmak. Tanr覺 varl覺iyle var olmak m璽nas覺na al覺rlar. \\
 +B. 2363. Bu beyit, bir hik璽yeye dayanmaktad覺r;​ Kad覺n覺n, biri, sevgilisini bah癟ede bir otlua gizlemi, kocasiyle gezmiye 癟覺km覺. Otlua yakla覺nca " Dur, can覺m u armut aac覺na 癟覺kmak istiyor"​ deyip aaca 癟覺km覺. Aa癟tan kocas覺na " O yan覺ndaki kad覺n kim? Onunla g繹z羹m羹n 繹n羹nde sevimekten utanm覺yor musun? diye ba覺rm覺ya balam覺. Adam, her ne kadar " yle bir ey yok" demise de kad覺n feryad覺 basm覺. Kocas覺 aa覺 inip bakmas覺n覺 s繹ylemi, kad覺n inmi " Hakikaten bir ey yok. Sen de 癟覺k bakal覺m, bir ey g繹recek misin?"​ diye adam覺 癟覺karm覺 ve sevgilisiyle oynamaa koyulmu. Bu sefer adam ba覺rmaa balam覺. Kad覺n bir m羹ddet sonra " hele aa覺 in de bak, bir ey var m覺" demi. Adamca覺z aa覺 ininceye kadar oyna覺 ka癟覺p gitmi. Bunun 羹zerine asa覺da kar覺s覺ndan baka kimseyi g繹remiyen adam, bu aa癟ta bir s覺r olduuna kani olmu. Birisi bir eyi doru g繹rmezse Fars癟a " Armut aac覺ndan in de 羹phen kalmas覺n"​ derler. Bu bir atalar s繹z羹 olup kalm覺t覺r. \\
 +B. 2365. H璽im. H. Muhammed'​in d繹rd羹nc羹 atas覺d覺r. Kurey kabilesinin H璽im soyundan gelenlere-"​ Beni H璽im H璽imoullan"​ denir. \\
 +B. 2367. S覺dd覺yk, tamamiyle inanan, tasdik eden demektir. Ebubekir'​in l璽kab覺d覺r. \\
 +B. 2425. " Kad覺nlardan,​ oullardan,​ alt覺n ve g羹m羹e ait toplanm覺 mallardan, damgalanm覺 atlardan, dier hayvanlarla ekim bi癟imden olan ehvetlere meyil ve sevgi, insanlara g羹zel g繹sterilmitir. Bunlar, d羹nya yaay覺覺na ait kanaatlerdir. D繹n羹lecek iyi makam ise Tanr覺 indindedir."​ (Sure: 3 l-i 襤mran. 璽yet: 14) Bu
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +