Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_149 [2016/07/17 15:30] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 149~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +B. 3078 - 3079. " Ol, emrinin Arap癟as覺 " k羹n" d羹r. Bu kelimede Arap iml璽s覺nca iki harf vard覺r: K, N. Bu harfler, " K璽f, N羹n" diye okunur. Tanr覺'​ iradesiyle her eyin olaca覺n覺 bildirirken " S繹z budur, bundan 繹tesi yok: Tanr覺, bir ii murat etti mi ol der, o i de olur" der. (sure: 36 Y璽s簾n, 璽yet 82. 3100 羹nc羹 beyte de bak覺n覺z). \\
 +B. 3103. Beyitteki Arap癟a c羹mle, onlardan 繹癟 ald覺k demektir. 15 inci surenin (Hicr) 78-79 uncu 璽yetlerinde " uayb'​覺n kavmi olan Eshab-覺 Eyke, 羹phe yok z璽limdi. Onlardan 繹癟 ald覺k. Sedum ve Eyke ehirleri, yol ba覺nda ve konuklara ayd覺n iki ehirdi"​ denmektedir. \\
 +B. 3120. " Benim 羹mmetim, ac覺nm覺, g羹nahlar覺 yarl覺ganm覺,​ t繹vbesi kabul edilmi bir 羹mmettir (Feyz-al Kadir II. \\
 +185). \\
 +B. 3133. 3103 羹nc羹 beytin izah覺na bak. \\
 +B. 3140. S羹bhan, noksan ve l璽y覺k olm覺yan s覺fatlardan ar覺 demektir. B. 3178. 6 nc覺 surenin (En'​璽m) 94 羹nc羹 璽yetinden al覺nmad覺r. B. 3179. 51 inci surenin (Z璽riy璽t) 17 ve 18 inci 璽yetlerinden al覺nmad覺r. B. 3187 - 3190. 1314 羹nc羹 beytin izah覺na bak覺n覺z. \\
 +B. 3195. Kirman'​da kimyon 癟ok olur. En fazla ve en iyi kimyon, bu memlekette yetiir. Bu m羹nasebetle Fars癟ada " Kirman'​a kimyon, denize katra g繹t羹rmek"​ ihtiyac覺 olm覺yan bir adama, yahut bir yere bir ey g繹t羹rmek yerinde kullan覺l覺r bir atalar s繹z羹d羹r. Eski Fars癟a kitaplarda bu s繹ze 癟ok raslan覺r. \\
 +B. 3216. 92 nci beytin izah覺na bak覺n覺z. \\
 +B. 3227. den sonraki bahiste ad覺 ge癟en Vahiy k璽tibi, 羹癟羹nc羹 Halife Osman'​覺n s羹t kardei Abdullah-ibn-i Sa'​d-ibn-i Eb簾serh'​dir. Mekke fethinden 繹nce m羹sl羹man olmu ve hicret etmiti. Vahiy k璽tipliinde bulunmutu. Sonra dinden d繹n羹p m羹rik oldu ve Mekke'​ye ka癟t覺. " Ben ne istersem Muhammed'​e onu s繹yletirdim. Ne dersem dorudur der, yazd覺r覺rd覺"​ diye iddiada bulundu. Peygamber, Mekke fethedilince 繹ld羹r羹lmesini buyurdu. Osman araya girdi, bu suretle kurtuldu. M覺s覺r fethine itirak etmitir. (襤bn-i Abd羹lbirr: Al 襤st簾璽b f簾 Ma'​rifet-il Ash璽b, Haydar璽b璽d,​ 1318, c. I, \\
 +s. 393). \\
 +B. 3242 - 3243. Her iki beyitteki 璽yet de 36 nc覺 sure olan Y璽s簾n suresindedir (8-9). B. 3255, 3273. 3274. 264 羹nc羹 beytin izah覺na bak覺n覺z. \\
 +B. 3297. den sonraki bahiste ad覺 ge癟en B璽羶r olu Bel'​am'​覺n hik璽yesi. Kur'​an'​覺n 7 inci suresi olan A'r璽f suresinde ge癟er (璽yet: 175-176). \\
 +B. 3308. Yere batan Karun'​dur,​ balar覺na ta yaan kavim, L羶t ve H羶d' Peygamberlerin kavimleridir. Cebrail'​in ba覺rmasiyle helak edilenler de Sem羶d kavimleriiyle Medyenlilerdir (29 uncu sure Ankebut, 璽yet: 40). Nefs-i Nat覺ka, insandaki idr璽k ve nat覺ka kabiliyetiyle tecelli eden m璽neviyettir ki maddeden m羹cerret ve Tanr覺n覺n husus簾 bir l羹tuf ve tecellisi olarak kabul edilmitir. \\
 +B. 3320. den sonraki bahis. 535 inci beytin izah覺na bak覺n覺z. \\
 +B. 3335. Arap alfabesinde " c, h, d" harfleri " cahd" kelimesini meydana getirir ki ink璽r etmek, hay覺rs覺z olmak ve kalbi daralmak m璽nalar覺na gelir. Bu suretle " can, nefesi, yani az覺m覺zdan 癟覺kan s繹z羹 bazan ink璽ra del璽let eder bir hale kor, gah bar覺 vesilesi yapar, gah kavga ve sava"​ diyor. \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +