Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mesnevi:birinci_cilt_157 [2016/07/17 15:31] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<2>]
 +~~Title: Mesnevi 1. Cilt : 157~~
 +=== MESNEVI 1. CILT ===
 +=== MEVLANA CELALEDD襤N-襤 RUM襤 ===
 +===  ===
 +----
 +O ta gibi g繹nle biz ka癟 kereler yumuak s繹zler s繹yledik, fakat 繹羹t almad覺. Damarda da k繹t羹 yara olursa oraya k繹t羹 il璽癟 konur, eein ba覺na k繹pein dii l璽y覺kt覺r. " Hab簾s olan eyler hab簾sler i癟indir"​ h羹km羹 bir hikmettir. irkine m羹nasip olan 癟irkin etir. \\
 +3605. u halde sen de hangi ei dilersen y羹r羹, onu al. Tanr覺'​da mahvol, onun s覺fatlar覺n覺 kazan! \\
 +Nur istersen nura istidat kazan; Tanr覺'​dan uzakl覺k istersen kendini g繹r, uzakla! \\
 +Yok, eer bu harap zindandan kurtulmaya bir yol istersen sevgiliden ba 癟ekme, secde et de yakla! \\
 +Zeyd'​in,​ Peygamber Sall璽llahu Aleyhi Vesellem'​e cevab覺, bu hik璽yenin sonu \\
 +Bu s繹z羹n sonu yoktur. Zeyd; kalk, nat覺ka Burak'​覺n覺 bala! S繹z s繹ylemek kabiliyeti ay覺b覺 a癟ar; gayb perdelerini y覺rtar. \\
 +3610. Tanr覺, nice yerlerde gayb覺 ister. u davulcuyu s羹r, yolu kapa. \\
 +At覺n覺 h覺zl覺 s羹rme, yular覺 癟ek. S覺rlar覺n gizli kalmas覺, herkesin gizli zann覺ndan mesrur olmas覺 daha iyi. Hak kendisinden 羹mit kesenlerin de bu ibadetten y羹z 癟evirmemelerini istemektedir;​ Onlar da bir 羹mide kap覺ls覺nlar,​ birka癟 g羹n o 羹midin maiyetinde koup dursunlar; Tanr覺'​n覺n merhameti herkese 璽mil olduundan diler ki o rahmet, herkesi ayd覺nlats覺n. \\
 +3615. Her bey, her esir, 羹mit ve korkuyla Tanr覺'​dan 癟ekinsin. \\
 +Bu 羹mit ve korku: herkes bu perdenin ard覺nda beslenip yetisin diye perde ard覺na girmitir. mit ve korku perdesini y覺rtt覺n m覺... Gayb, b羹t羹n 璽璽as覺yla ortaya 癟覺kar. Bir gen癟 dere k覺y覺s覺nda bal覺k tutan birisini g繹r羹p, " Bu bal覺k癟覺 S羹leyman olmal覺"​ diye zanna d羹t羹. S羹leyman'​sa neden yaln覺z ve gizlenmi; deilse nas覺l oluyor da bu derece S羹leyman'​a benziyor?" ​ \\
 +3620. S羹leyman tekrar m羹stakil bir padiah oluncaya kadar g繹nl羹nde bu 羹phe vard覺. Dev, onun taht覺ndan, diyar覺ndan y覺k覺l覺p gitti; baht k覺l覺c覺, o eytan覺n kan覺n覺 d繹kt羹. Yine y羹z羹羹n羹 parma覺na takt覺 dev ve peri askerlerini yine ba覺na toplad覺. \\
 +Halk, seyretmek i癟in tapuya geldiler, d羹羹nceye kap覺lm覺 olan gen癟 de onlar覺n aras覺na kat覺l覺p huzura vard覺. S羹leyman'​覺n parma覺nda y羹z羹羹 g繹r羹nce d羹羹ncesi,​ kuruntusu tamam覺 ile ge癟ti. \\
 +3625. Vehim, iin gizli, kapal覺 olduu zamandad覺r. Bu arat覺rma g繹r羹nmeyen ey i癟indir. \\
 +Ortada olmayan eyin kuruntusu, b羹y羹d羹k癟e b羹y羹r. Fakat gaypta olana ey, meydana 癟覺kt覺 m覺, kuruntu ge癟er. \\
 +*Ger癟i bir eyin hakikatini izhar etmek esasen kemaldir ve canlar覺 kuruntudan kurtar覺r; \\
 +*Fakat gayba iman覺n, g繹r羹nen eye inanmaya nispetle bire y羹z fazileti vard覺r. Bunu iyice bil de 羹phe ve \\
 +teredd羹tten kurtul! \\
 +Nurlu g繹ky羹z羹 ya覺s覺z olmaz ama kara yery羹z羹 de nebatat覺 yetitirmeden vazge癟mez. Bana gayba iman edenler gerek... Onun i癟in bu f璽ni kona覺n penceresini 繹rtt羹m. \\
 +Nas覺l izhar eder de g繹kleri yarar, a癟ar覺m; eer hakikatleri meydana korsam, nas覺l " Bunda bir ay覺p, bir noksan g繹rd羹n m羹?" diyebilirim?​ \\
 +
 +\\
 +<​php>​sayfa_numaralama(171);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +