Ana Sayfa » Mesnevî-i Şerif Tercümesi » Mesnevi 1. Cilt : 121


MESNEVI 1. CILT

MEVLANA CELALEDDİN-İ RUMİ


beyitteki “ Züyyine linnâs — İnsanlar için ziynetlendirildi, onlara güzel gösterildi” cümlesi, bu âyetin başlangıcıdır.
B. 2427. Zâloğlu Rüstem, İran'ın meşhur esatiri kahramanıdır. Hamza, Peygamber'in amcasıdır. ve kahramanlığiyle meşhurdur. Uhud harbinde şehit düşmüştür.
B. 2428. 1972 nci beytin izahına bakınız.
B. 2453. Ay tutulunca halk sahan, fincan gibi şeyler çalarlar. Hattâ tüfek, tabanca atarlardı. Bu suretle ayı tutan şeytan korkup kaçarmış!
B. 2455. “ Ene Rabbüküm-ül a'la” ben, sizin en yüce Tanrınızım demektir. Kur'an'ın 79 uncu suresi olan. Nâziât suresinin 15-26 ncı âyetlerinde Firavun'un kötülüğü anlatılırken 24 üncü âyette böyle dediği de hikâye edilmektedir.
B. 2481. den sonraki başlıktaki cümle “ Dünyada da ziyan eder. Ahrette de” demektir. 22 nci surenin (Hac) 11 inci âyetinden alınmadır. Ayetin mânası şudur: “ İnsanların bazısı Tanrı'ya dille ibadet eder; bir hayra uğrarsa inanır, bir sınanmaya düşerse dinden yüz çevirir. Bu çeşit adam dünyada da ziyan eder, ahrette de, işte görünür ziyankârlık budur.”
B. 2508. den sonraki başlıktaki cümle 8 inci surenin (Enfâl) 44 üncü âyetinden alınmaktadır. “ Sizi de onların gözlerine az gösterdi. İşler, nihayet Tanrı'ya döner, onun dediği olur” demektir. Âyetin tamamının mânası şudur: “ An o zamanı ki Tanrı'nın takdir ettiği şey, yerine gelsin diye düşmanla karşılaştığınız vakit Tanrı, onları sizin gözünüze azlık gösterdiği gibi sizi de onların gözlerine az gösterdi. İşler, nihayet Tanrı'ya döner, onun dediği olur.”
B. 2513. ten itibaren Salih Peygamber'den ve mucizelerinden bahsedilmektedir. Bu bahis, bilhassa Kur'-an'ın 91 inci üresi olan Şems suresinin 10-15 inci âyetlerinde vardır. 2513 üncü beytin ikinci mısraı, bu surenin 13 üncü âyetinden aynen ve lâfzen alınmıştır.
B. 2539. Bu kelime “ diz çökmüşler” manasınadır. Kuran'da Semud kavminin helaki anlatırken “ Salih Peygamber'in gönderdiği Semud kavmini yer deprentisi ve korkunç bir ses, tamamiyle helak etti. Onlar, evlerinde diz çökmüş olarak öldüler ve bu suretle sabahladılar” deniyor (7 nci sure — A'râf, âyet: 78).
B. 2558. “ Zalim kavmin ardından… ” Şuayb Peygamber, kavminin helakinden sonra böyle demiştir
(7 nci sure — A'râf, âyet: 93).
B. 2569. dan sonraki bahis, 297 nci beytin izahına bakınız.
B. 2594. “ Tanrı, öyle bir Tanrı'dır ki sizi topraktan yaratmış, sonra belli olmıyan bir müddet hayatta kalmanızı takdir etmiştir. O müddetin, yani ecelinizin ne vakit ve ne suretle geleceğini ve kıyametin ne vakit kopacağını Tanrı bilir. Siz bunları bilirsiniz de sonra »yine şüpheye düşersiniz.”
(Sure: 6 — En'âm, âyet: 3).
B. 2692. den sonraki başlıktaki Arapça söz. 48 inci surenin (Feth) 2 nci âyetinden alınmadır ve “ Tanrı, suçlarından yapılıp geçmiş onları da yarhgar, geleceklerini de” demektir.
B. 2604. “ Süleyman, Rabbim, beni yarlıga ve bana öyle bir saltanat ver ki benden sonra hiç kimseye nasibolmasın. Sen, şüphe yok, verici Tanrısın dedi” (38 nci sure — Sâd. âyet: 35). Bu beyitteki Arapça
«   01   ...    11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   ...    171   »