Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_245 [2015/11/10 15:05] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 245~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +yarg覺癟lara ve yarg覺lar覺na kar覺 dayan覺lmaz bir k羹癟羹msemeye d繹n羹t羹. Aln覺n覺n alt覺nda bir ar覺 belirdi. Ar覺yan yeri eliyle kuvvetlice s覺k覺p 癟evresine bakt覺. San覺klar覺n akrabalar覺 parmakl覺a yakla覺yorlard覺. Konumalar覺n uultusu salonu kaplad覺. Ana da Pavel'​in yan覺na gitti, elini s覺kt覺, h覺癟k覺rmaya balad覺. Utan癟 ve sevin癟 doluydu i癟i. Bir kar覺t duygular karmaas覺 i癟inde bocal覺yordu. Pavel okay覺c覺 laflar etti; K羹癟羹krusyal覺 akala覺p g羹l羹yordu. \\
 +B羹t羹n kad覺nlar al覺yorlard覺. Ama daha 癟ok, 羹z羹nt羹den deil de al覺kanl覺ktan,​ insan覺n kafas覺na inen beklenmedik,​ sert bir darbenin sersemletirici ac覺s覺 deildi bu. ocuklardan ayr覺lacaklar覺n覺 bilmenin h羹zn羹 sarm覺t覺 herkesi. Gelgelelim, o g羹n羹n yaratt覺覺 izlenimlerde bu h羹z羹n de eriyip yitiyordu. Ana-babalar evl璽tlar覺na karma覺k duygularla bak覺yorlard覺. Gen癟lie kar覺 besledikleri kuku, kendilerini 羹st羹n sayma al覺kanl覺覺,​ garip bir sayg覺ya kar覺覺yordu. imdi nas覺l yaayacaklar覺n覺 d羹羹n羹yorlard覺 羹z羹nt羹 i癟inde. Bu bunalt覺c覺 d羹羹nce, baka bir yaam, daha iyi bir yaant覺 olana覺ndan korkusuzca s繹zeden gen癟lerin uyand覺rd覺klar覺 ilgi kar覺s覺nda etkisiz kal覺yordu. Ger癟i bu t羹r duygular覺 dile getirmeye al覺k覺n olmad覺klar覺 i癟in 癟ok konuuyorlard覺,​ ama hep basit eylerden s繹zediyorlard覺:​ 癟ama覺r, giysi, sal覺覺n覺 korumak gibi... \\
 +Bukin'​lerin b羹y羹羹, k羹癟羹k kardeini y羹reklendirmeye ura覺yordu:​ \\
 +竄襤te adalet dedikleri bu!罈 \\
 +Kardei: \\
 +竄Bizim s覺覺rc覺k kuuna iyi bak...罈 diye kar覺l覺k veriyordu. \\
 +竄Sen merak etme!罈 \\
 +Sizov yeeninin elini tutuyor, a覺r a覺r; \\
 +竄Eee, Fedor, demek gidiyorsun!罈 diyordu. \\
 +Fedor eildi, kurnaz bir g羹l羹msemeyle bir eyler f覺s覺ldad覺 kula覺na. Yanlar覺nda bulunan muhaf覺z eri de g羹l羹msedi,​ ama hemen sert bir tav覺r tak覺narak 繹ks羹rd羹. \\
 +Herkes gibi Ana da ayn覺 konulardan s繹zetti Pavel'​e. ama覺rlardan,​ sal覺覺n覺 korumaktan, falan, filan... Oysa y羹reinde neler vard覺 neler! Sandrin konusunda, Pavel konusunda, bizzat kendisi konusunda soraca覺 eyler. S繹yledii b羹t羹n s繹zlerde oluna kar覺 besledii sonsuz sevgi, onun houna gitme istei, ona daha 癟ok yak覺nl覺k g繹sterme hevesi 癟覺rp覺n覺yordu. Bekledii o m羹thi eyin korkusu da覺lm覺,​ hi癟 de ho olmayan bir 羹rpertiye ve yarg覺癟lara kar覺 duyduu h覺nca b覺rakm覺t覺 yerini. 襤癟hde engin, 覺覺kl覺 bir sevincin doduunu seziyordu, ama bu sevinci anlayam覺yor,​ heyecanlan覺yordu. K羹癟羹krusyal覺 herkesle ayr覺 ayr覺 konuuyordu. Ana, Andrey'​in birka癟 tatl覺 s繹ze Pavel'​den daha 癟ok gerek duyduunu anlad覺. \\
 +竄Bu yarg覺lamadan holanmad覺m!罈 dedi ona. Andrey minnetle g羹l羹msedi:​ \\
 +竄Niye, k羹癟羹kanne?​罈 diye hayk覺rd覺. 竄Eski bir 癟ark bu, ama h璽l璽 iliyor...罈 \\
 +Ana, duraksaya duraksaya: \\
 +竄Korkulacak bir ey deil.罈 dedi. 竄襤nsan anlayam覺yor... adalet bunun neresinde?​罈 \\
 +竄Ha! Adalet mi istiyordunuz?​ Siz mahkemelerin ger癟ei arad覺覺n覺 m覺 san覺yorsunuz?​罈 \\
 +Ana i癟ini 癟ekti, g羹l羹msedi. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​