Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_54 [2015/11/10 15:06] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 54~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +竄Beni yard覺mc覺 olarak yan覺na alman覺 istemek i癟in geldim sana.罈 Maria: \\
 +竄Nas覺l yani?罈 diye sordu. \\
 +Pelageya s繹z羹n羹 bitirince, peki anlam覺nda kafas覺n覺 sallad覺: \\
 +竄Olabilir bu dediin. Biliyor musun 癟ou kez beni kocama kar覺 korumuundur. Ben de imdi muhta癟l覺a kar覺 korurum seni... Herkes sana yard覺m etmeli, 癟羹nk羹 olun herkesi ilgilendiren bir sorun y羹z羹nden ac覺 癟ekiyor. ok iyi bir 癟ocuk, bak bunu herkes s繹yl羹yor, ve herkes ac覺yor ona. Bana sorarsan bu tutuklamalar hi癟 de uur getirmeyecek m羹d羹riyete. Fabrikadaki durumdan haberin var m覺? Memnun deiller, ekerim. M羹d羹riyettekiler 繹yle d羹羹n羹yorlar:​ herifin aya覺n覺 k覺rd覺k, art覺k uzun s羹re dayanamaz bu yola. Oysa sonu癟 baka: on kiiye vurdular m覺, y羹zlerce kii 繹fkeye kap覺l覺yor!罈 \\
 +襤ki kad覺n anlat覺lar. Ertesi g羹n yemek zaman覺 Pelageya, Maria'​n覺n iki kap i癟inde haz覺rlad覺覺 yiyecekleri fabrikaya ta覺d覺. Maria da sat覺 yapmak i癟in 癟ar覺ya gitti. \\
 +ONBE襤NC襤 BLM \\
 +Yeni kantinci hemen g繹z羹ne 癟arpt覺 i癟ilerin. Baz覺lar覺 yan覺na yakla覺p y羹reklendirdiler:​ 竄襤 mi buldun, Pelageya?罈 \\
 +Ana'yi avutmaya 癟al覺t覺lar,​ Pavel'​in pek yak覺nda sal覺verileceini s繹ylediler. Kimileri, ge癟mi olsurt diyerek y羹reinin yaras覺n覺 detiler. Bakalar覺 m羹d羹riyete,​ jandarmalara s繹v羹p sayd覺. Onlar覺n bu 繹fkesi derin yank覺lar uyand覺rd覺 Ana'​n覺n i癟inde. Haince sevinenler de vard覺. Hatta puant繹r 襤sai Gorbov, dilerini s覺karak: \\
 +竄Vali ben olsayd覺m ast覺r覺rd覺m olunu!罈 dedi. 竄Halk覺 doru yoldan sapt覺rmay覺 anlard覺 o zaman!罈 \\
 +Bu kin dolu g繹zda覺 kar覺s覺nda Ana buz kesildi. Hi癟 sesini 癟覺karmad覺. Adam覺n dar, 癟illi y羹z羹ne bir bak覺 f覺rlatt覺 yaln覺zca, i癟ini 癟ekerek g繹zlerini yere indirdi. \\
 +Fabrika i癟in i癟in kayn覺yordu. 襤癟iler k羹癟羹k k羹meler halinde toplan覺yor,​ aralar覺nda al癟ak sesle tart覺覺yorlard覺. Kayg覺lanan ustaba覺lar覺 ortal覺kta gezinip duruyorlard覺. Arada bir k羹f羹rler savruluyor, sinirli, alayc覺 g羹l羹ler iitiliyordu. Pelageya, Samoylov'​un ge癟tiini g繹rd羹; iki yan覺nda iki polis vard覺. Bir eli cebindeydi, 繹b羹r elinin parmaklar覺yla k覺z覺la 癟alan sar覺覺n sa癟lar覺n覺 tar覺yordu. \\
 +Y羹z kadar i癟i, polislere alaylar ve hakaretler yad覺rarak pelerinden gidiyorlard覺. \\
 +Birisi ba覺rd覺: \\
 +竄繹yle bir dolamaya m覺 gidiyorsun?​罈 竄襤癟iler i癟in b羹y羹k onur dorusu!罈 dedi bir bakas覺. 竄Maiyet veriyorlar...罈 \\
 +Ve okkal覺 bir k羹f羹r savurdu. \\
 +襤riyar覺, tek g繹zl羹 bir i癟i 繹fkeyle ba覺rd覺: 竄G繹r羹l羹yor ki h覺rs覺zlar覺 yakalamak k璽rl覺 bir i deil. imdi art覺k namuslu insanlar覺 koval覺yorlar...罈 Kalabal覺k i癟indeo birisi ekledi: \\
 +竄Bari gece karanl覺覺nda yapsalar bu ii! Ama utanmak s覺k覺lmak yok ki bunlarda, g羹peg羹nd羹z yap覺yor namussuzlar!罈 \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​