Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_62 [2015/11/10 15:06] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 62~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +Ana: \\
 +竄Yar覺n getiririm!罈 diye kar覺l覺k verdi. \\
 +Bu parolayd覺. Adamlar覺n y羹z羹 ayd覺nland覺. Gen癟 olan覺 襤van, kendisini tutamay覺p hayk覺rd覺: \\
 +竄Ah! Ne yiit kad覺ns覺n sen Ana...罈 \\
 +Vasili 癟繹meldi, kaplardan birinin i癟ine bakt覺; ayn覺 anda bir tomar k璽覺t kayboldu ceketinin alt覺nda. Y羹ksek sesle: \\
 +竄襤van,罈 dedi. 竄Eve gitmeyelim, bu yemekten yiyelim.罈 \\
 +Ve kala g繹z aras覺nda bro羹rleri 癟izmesinin i癟ine t覺k覺verdi. \\
 +竄Yeni kantinciye yard覺m etmeliyiz!..罈 竄Doru,罈 dedi 襤van ve bast覺 kahkahay覺. Ana dikkatle 癟evresine bakm覺yor, arada bir ba覺r覺yordu:​ \\
 +竄S覺cak 癟orba var, s覺cak erite var!罈 \\
 +Ve tomar tomar bro羹rleri elalt覺ndan 癟覺kar覺p dost i癟ilere aktar覺yordu. El deitiren her tomarda, jardarma subay覺n覺n surat覺 geliyordu g繹zleri 繹n羹ne, karanl覺k odada tutuan bir kibrit alevine benzer sar覺 bir leke gibi... Ve h覺n癟l覺 bir sevin癟le 繹yle diyordu ona i癟inden: \\
 +竄Al bu da sana, ahbap...罈 \\
 +b羹r tomar覺 uzat覺rken sevin癟le ekliyordu: \\
 +竄Al bir daha!..罈 \\
 +襤癟iler tabaklanyla oraya doru gelince, 襤van Gusev y羹ksek sesle g羹l羹yor, Pelageya da 竄edebiyat罈 da覺t覺m覺n覺 keserek yemek da覺t覺yor,​ tabaklara lahana 癟orbas覺 ve erite dolduruyordu. Gusev'​ler ise akala覺yorlard覺:​ \\
 +竄Pek de becerikli bu Pelageya!罈 Ate癟inin biri, surat覺 iki kar覺, u kar覺l覺覺 verdi: 竄Muhta癟l覺k her eyi yapt覺r覺r insana. Nafakan覺 getireni elinden ald覺lar, itler!.. 癟 kapiklik erite doldur bana... Merak etme, Ana alt覺nda kalkars覺n!罈 Pelageya g羹l羹msedi:​ \\
 +竄Bu y羹reklendirici s繹z羹n羹z i癟in teekk羹rler!罈 襤癟i, oradan uzakla覺rken homurdand覺:​ 竄Bu s繹z羹 s繹ylemem bana pahal覺ya mal olmuyor ki...罈 Pelageya yeniden ba覺rmaya balad覺: 竄S覺cak 癟orba var! Erite var! Lahana 癟orbas覺 var!罈 Oluna, bu ilk ad覺m覺 anlataca覺n覺 d羹羹n羹yordu. Subay覺n k繹t羹, safral覺 surat覺 g繹z羹n羹n 繹n羹nden gitmiyordu. Siyah b覺y覺klar覺 oynuyor, 繹fkeden g羹l羹yordu. H覺rs覺ndan 癟atlayacakt覺. Ana'​n覺n neeli y羹rei kular gibi c覺v覺l c覺v覺ld覺. G繹zleri nefretle dolup ta覺yor, yemekleri da覺t覺rken kendi kendine konuuyordu:​ \\
 +竄Al bir daha!.. Al bir tane de sana!..罈 \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​