Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:babalar_ve_ogullar_42 [2015/11/10 15:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Babalar ve Oullar : 42~~
 +=== BABALAR VE OULLAR ===
 +=== 襤VAN SERGEYEV襤 TURGENYEV ===
 +----
 +Ertesi g羹n, Bayan Odintsov'​un kald覺覺 otelin merdivenlerinden 癟覺karlarken Bazarov, "​G繹relim bakal覺m, bu ne t羹rden biri" diyordu arkada覺na. "Pek salam ayakkab覺 olmad覺覺n覺 seziyorum."​ \\
 +"​a覺rt覺yorsun beni, " diye ba覺rd覺 Arkadiy. "​Nas覺l olur? Sen... sen ki herkes i癟in, sen Bazarov, dar bir ahlak anlay覺覺na yaslanarak..."​ \\
 +"Sende de amma kafa var ha!" diye s繹z羹n羹 kesti onun Bazarov, ilgisizce. "Bizim dilimizde '​salam olmayan'​ s繹z羹n羹n '​salam'​ anlam覺na geldiini bilmiyor musun? Elbet salam ayakkab覺 olmamak daha iyidir benim i癟in. Daha bu sabah bana, onun garip bir evlilik yapt覺覺n覺 s繹ylemedin mi? Oysa zengin bir yal覺 ile evlenmek benim kafama g繹re hi癟 de garip deildi, tam tersine, ak覺ll覺ca bir itir. Kentte d繹n羹p dolaan dedikodulara inanm覺yor, ama bizim o ayd覺n valimiz gibi, ben de bu dedikodular覺n bir temel dayand覺覺n覺 d羹羹nmekten holan覺yorum."​ \\
 +Kar覺l覺k vermedi Arkadiy ve odan覺n kap覺s覺n覺 癟ald覺. S覺rt覺nda uak giysisi ile gen癟 bir hizmetk璽r, iki arkada覺, b羹t羹n Rus otel odalar覺 gibi 癟irkin d繹enmi,​ fakat 癟i癟ekle dolu bir odaya ald覺. Derken sade bir sabah k覺l覺覺 ile Bayan Odintsov g繹r羹nd羹. 襤lk yaz g羹nei onu her zamankinden daha gen癟 g繹steriyordu. Arkadiy, Bazarov'​u tan覺tt覺 ve i癟in i癟in aarak arkada覺n覺n bir s覺k覺lganl覺k i癟ine d羹t羹羹n羹 fark etti. Bayan Odintsov ise, bir g羹n 繹nceki gibi, a覺rbal覺 idi. Bazarov i癟inde bir 癟ekingenlik duyuyor ve bundan can覺 s覺k覺l覺yordu. "Amma da i, eksik etekten korktum"​ diye d羹羹n羹yordu,​ g繹zlerini ona dikmi bakarken, t覺pk覺 Sitnikov gibi, a覺r覺 rahat ve serbest bir tav覺rla kendini koltua b覺rakt覺. \\
 +Anna Sergeyevna Odintsov, yak覺覺kl覺l覺覺 ve kumara d羹k羹nl羹羹 ile tan覺nm覺 Sergei Nikolayevi癟 Loktev'​in k覺z覺 idi. Adam, Petersburg'​ta ve Moskova'​da,​ kimi iyi, kimi k繹t羹, on be y覺l ge癟irdikten sonra kumarda t羹mden ak覺lm覺 ve k繹ye 癟ekilmek zorunda kalm覺t覺,​ 癟ok ge癟meden 繹ld羹 orda, iki k覺zana -biri Anna, yirmi ya覺nda bir gen癟 k覺z, 繹b羹r羹 Katya, on ikisinde bir 癟ocuk- k羹癟羹k bir gelir b覺rakarak. Prensesler soyundan gelen anneleri, kocas覺n覺n varl覺kl覺 zaman覺nda Petersburg'​ta 繹lm羹t羹. ocuklar, yoksul d羹m羹t羹. Anna, babas覺n覺 yitirdikten sonra 癟ok g羹癟 bir durumda kald覺. Petersburg'​ta ald覺覺 parlak eitimi, kendini ev ilerine vermeye, 癟iftlik y繹netmeye k繹ye g繹m羹l羹p silinmeye uygun deildi. Komular覺 i癟inde tan覺d覺覺,​ tavsiyesini alaca覺 hi癟 kimse yoktu. Babas覺 komular覺 ile iliki kurmaktan ka癟覺nm覺t覺;​ onlar覺 kendince aa覺 g繹r羹yordu,​ onlar da kendilerince onu aa覺 g繹r羹yorlard覺. Ama Anna, akl覺n覺 ba覺na toplad覺, hemen teyzesi Avdotya Stepanova X'e bir mektup yaz覺p, onu kendileriyle oturmaya 癟a覺rd覺. Tats覺z, kibirli bir kad覺nd覺 teyzesi. Ama geldi ve yeeninin evine yerleti. En iyi odalar覺 kendisine ay覺rd覺; sabahtan akama dek homurdan覺yor,​ s繹yleniyor ve bir k繹lesi olmadan bah癟ede dolamaya bile 癟覺km覺yordu. Bu da as覺k y羹zl羹 bir adamd覺, soluk mavi kordonla bezeli hav覺 ka癟m覺 kuruni bir giysisi ve 羹癟 k繹eli bir apkas覺 vard覺. Teyzesinin b羹t羹n heyheylerine sab覺rla dayand覺 Anna. K覺z kardeinin eitimini de kendi 羹zerine ald覺. \\
 +G繹r羹n羹e bak覺l覺rsa,​ yaam覺n覺 yabanlar aras覺nda ge癟irme d羹羹ncesini benimsemi gibiydi, fakat kaderinin getirdikleri bakayd覺. Odintsov diye birilye tan覺t覺; k覺rk alt覺 yalar覺nda,​ zengin, acayip meraklar覺 olan, iman, a覺r, huysuz bir adamd覺 bu, ama hi癟 de budala ve k繹t羹 deildi. Kad覺na tutuldu ve evlenme teklif etti. Anna, onun ei olmaya raz覺 oldu ve alt覺 y覺l bir arada yaad覺lar. Bu s羹renin sonunda adam 繹ld羹, b羹t羹n servetini kars覺na b覺rakt覺. Anna Sergeyevna, kocas覺n覺n 繹l羹m羹nden sonra bir y覺l kadar k繹yde kald覺; sonra k覺z kardei ile d覺ar覺 gitti, ama yaln覺zca Almanya'​ya. Yurt 繹zlemi bas覺nca, d繹n羹p, tara kentinden otuz mil kadar uzaktaki sevgili Nikolskoye'​ye yerletiler. Orada g繹sterili,​ 癟ok l羹ks d繹enmi bir evi ve limonluklar覺 olan g羹zel bir bah癟esi vard覺: len kocas覺 onun isteklerini yerine getirmek i癟in hi癟bir ey esirgememiti. Kad覺n arada bir iniyordu kasabaya ve bu da iler y羹z羹nden oluyordu, uzun boylu da kalm覺yordu orda. Sevilmezdi o b繹lgede: Odintsovla evlendiinde korkun癟 bir g羹r羹lt羹 kopmutu, kad覺n 羹st羹ne her t羹rl羹 inan覺lmaz dedikodu uydurulmutu;​ kumar dalaverelerinde babas覺na yard覺m ettiini, d覺ar覺 gitmesinde \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(117);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​