Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

utopya_kitapligi:gunes_ulkesi_25 [2015/07/28 18:27] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: G羹ne lkesi : 25~~
 +=== GNE LKES襤 ===
 +=== TOMMASO CAMPANELLA ===
 +----
 +Dinin bir gerei olarak, 繹l羹m cezas覺na 癟arpt覺r覺lan kimse halk覺n 繹n羹ne getirilir ve kendini temize 癟覺karacak s繹z羹 varsa s繹ylemesi, ayn覺 su癟u ileyip de meydana 癟覺kmam覺 kimseler varsa onlar覺 da ele vermesi istenir: Ayr覺ca, vicdan覺 emrederse, y繹neticileri de su癟layabilir,​ onlar覺n da kendisi gibi, 繹lmelerini isteyebilir. S繹zleri hakl覺 g繹r羹l羹rse,​ 繹l羹m cezas覺 s羹rg羹ne 癟evrilir ve G羹ne lkesi Tanr覺'​ya yakar覺p af diler. Su癟lunun ele verdii kimseler sadece azarlan覺rlar. G羹癟s羹zl羹k ya da bilgisizlik y羹z羹nden su癟 ileyenler ceza g繹rmez, azarlan覺r, adam olmaya, 繹nem vermedikleri bilime ya da zanaata yeniden sar覺lmaya zorlan覺rlar. \\
 +G羹ne Kentliler, ayn覺 organizman覺n 繹rgenleri gibi, birbirlerine s覺k覺 s覺k覺ya bal覺d覺rlar. Her biri 璽deta 繹b羹r羹n羹n hayat覺n覺 yaar. unu bilmenizi isterim ki, bir yurtta bir su癟 iler de bakan覺na kendi su癟unu a癟覺klarsa,​ cezas覺 hafifletilir. \\
 +G羹ne lkesi'​nde kimsenin iftiraya uramamas覺na 癟al覺覺l覺r. Kara 癟alan kimse k覺sas cezas覺na, yani kara 癟ald覺覺 kimseye verilecek cezaya 癟arpt覺r覺l覺r. G羹ne Kentliler her zaman bir arada yaay覺p k羹meler halinde 癟al覺t覺klar覺ndan,​ bir kimseye su癟 y羹kleyebilmek i癟in, s繹zleri birbirini tutan en az be tan覺k bulmak gerekir. Tan覺klar bu say覺dan az olursa, san覺k su癟suz olduuna and i癟ince serbest b覺rak覺l覺r ve bir daha yarg覺癟 繹n羹ne gelmemeye dikkat etmesi kendisine tembih edilir. San覺k bu tembihlere ald覺rmaz, ikinci bir defa yarg覺癟 繹n羹ne bir su癟lamayla 癟覺karsa, bu defa iki kat ceza yemesi i癟in iki ya da 羹癟 tan覺k elverir. \\
 +G羹ne lkesi'​nde pek az say覺da yasa vard覺r. K覺sa ve herkesin kolayca anlayabilecei bir dille bronz levhalara yaz覺lm覺 olan yasalar tap覺na覺n s羹tunlar覺nda as覺l覺d覺r. Bu s羹tunlarda ayr覺ca, Tanr覺, Melekler, y覺ld覺zlar,​ d羹nya, insan ve kaderi, erdem vb. gibi kavramlar覺n 繹z羹n羹 belirten yaz覺lar da as覺l覺d覺r. Bu yaz覺larda b羹t羹n erdemler teker teker tan覺mlanm覺t覺r. Her erdem levhas覺n覺n alt覺nda bu erdemi temsil eden yarg覺癟lar oturur ve san覺a: 竄Evlad覺m, sen yard覺mseverliin,​ mertliin (ya da baka erdemin) kutsall覺覺na kar覺 su癟 iledin!罈 der ve duruma sonunda hak ettii cezay覺 verir. Ama bu cezalar ilerisi i癟in bir uyarma, ger癟ek bir cezadan 癟ok iyi yolu g繹steren bir 繹羹t, bir sevgi belirtisidir. \\
 +OSP襤TALAR襤O \\
 +imdi bana G羹ne lkesi'​nin rahiplerinden,​ Tanr覺'​ya sunduu kurbanlardan,​ din ve inan癟lar覺ndan s繹z etsenize, ne olur? \\
 +C. KAPTAN \\
 +Ba y繹neticilerin hepsi ayn覺 zamanda rahiptirler. Hoh ise en y羹ksek rahiptir. Bunlar覺n g繹revi vicdanlar覺 b羹t羹n g羹nahlardan temizlemektir. Rahip nitelii ta覺yan y繹neticiler,​ bizde olduu gibi, yurttalar覺n g羹nahlar覺n覺 癟覺kar覺rlar ve bu arada halk aras覺nda en yayg覺n k繹t羹l羹klerle g羹nahlar覺 繹renmi olurlar. Bu y繹neticiler de, 羹癟 b羹y羹k y繹neticiye i癟lerini a癟覺p g羹nahlar覺n覺 s繹yler, ayn覺 zamanda, isim vermeksizin,​ genel olarak, dinledikleri baka yurttalar覺n g羹nahlar覺n覺 bildirir, 繹zellikle ilenen en a覺r ve devletin g羹venlii i癟in en tehlikeli olan su癟lar覺 belirtirler. 癟 b羹y羹k y繹netici de, Hoh'a ayn覺 yoldan i癟lerini d繹ker, dinlediklerini bir bir anlat覺rlar. B繹ylece Metafizik癟i G羹ne lkesi'​nde ba g繹steren su癟lar覺 繹renmi olur ve onlar覺 繹nlemenin yollar覺n覺 arar. Halk覺n g羹nahlar覺n覺 Tanr覺'​ya a癟覺klad覺ktan sonra, Tap覺nakta, halk覺n 繹n羹nde (kimsenin ad覺n覺 vermeksizin) ilenen g羹nahlar覺 ba覺lar,​ ayn覺 su癟lar覺 ilememelerini 繹羹tler. Sonunda, kendisi de i癟ini Tanr覺'​ya d繹kerek g羹nahlar覺n覺 s繹yler. Ona kurban keser ve G羹ne lkesi'​ni ba覺lamas覺,​ korumas覺, ona yol g繹stermesi i癟in dua eder. \\
 +Y覺lda bir defa G羹ne lkesi'​ne bal覺 kentlerin y繹neticileri gelip, temsil ettikleri halklar覺n g羹nahlar覺n覺 Hoh'a s繹ylerler. B繹ylece, Hoh eyaletlerin durumunu 繹renir ve dertlerine 癟are bulur. \\
 +G羹ne lkesi'​nde kurban t繹reni 繹yle yap覺l覺r: Hoh, tap覺nakta toplanm覺 olanlar aras覺nda kimin kendini b羹t羹n yurttalar ad覺na Tanr覺'​ya kurban etmeye g繹n羹ll羹 olduunu sorar. Yurttalar覺n en olgunu ileri at覺l覺r. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(46);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​