Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

utopya_kitapligi:gunes_ulkesi_41 [2015/07/28 18:27] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: G羹ne lkesi : 41~~
 +=== GNE LKES襤 ===
 +=== TOMMASO CAMPANELLA ===
 +----
 +imdi sorar覺m size, bu adam nas覺l olur da tabiata uyanlar覺 sapk覺nl覺kla su癟lar ve tabiata ayk覺r覺 olarak verilen b繹ylesi bir izinden yana olanlar覺 Aristoteles'​le birlikte 繹vmeye kalkar? Diyelim ki, Kilise, t覺pk覺 topal覺 繹l羹ye deimeyen ermi Augustinus gibi, malda m羹lkte ayr覺l覺覺 tan覺m覺 olsun ve k繹t羹 yola d羹en kad覺nlara nas覺l g繹z yummusa, k繹t羹l羹klerin en hafifidir diye, buna da 繹yle izin vermi olsun. Ama Kilise mal m羹lk 羹st羹nde bir sahiplik hakk覺 deil, sadece bir vekillik hakk覺 tan覺yor ve ihtiya癟 fazlas覺 羹st羹nde bir hak kabul etmiyor. Nitekim, Alessandro, Alonzo, Tommaso, Valden, Ricardo ve Panormia da, rahipleri kilise mallar覺n覺n sahibi sayanlar覺 dinsizlikle su癟luyor, rahiplerin elleri alt覺ndaki mal m羹lkten sadece faydalanabileceklerini kabul ediyorlar. Ermi Thomas da rahiplere kilise mallar覺n覺n sadece ufak bir par癟as覺, ge癟imlerini kar覺layacak kadar覺 羹st羹nde bir hak tan覺yor. Ona g繹re, rahipler bu mallar覺n sahibi deildirler,​ onlar覺 yaln覺z kullanabilirler,​ yoksa 癟oluk 癟ocuklar覺na,​ dostlar覺na miras olarak b覺rakamazlar. Din adam覺 olmayanlar i癟in de ayn覺 eyi s繹ylemitik daha 繹nce. Bilgisizlerin akl覺, birini inand覺rmaya yetmedi mi ona hemen sap覺k der, 癟覺karlar iin i癟inden. 襤sa: 竄Sezar覺n hakk覺m Sezar'​a verelim罈 derken Sezar'​a tan覺d覺覺 hak elindekini da覺tma hakk覺ndan baka bir ey deildi. 羹nk羹, Sezar'​覺n kendi 繹z mal覺 diye bir eyi yoktu asl覺nda. Bakalar覺ndan almasayd覺, nesi olabilirdi? Demek oluyor ki, her ey Tanr覺'​n覺nd覺r,​ Sezar'​sa sadece elindekinin y繹neticisidir. Yine 襤sa 繹yle der: Onlar覺n evreninde yasalar egemendir. Oysa siz deilsiniz. Yine de daha b羹y羹k olan, yard覺mc覺 olarak ortaya 癟覺kand覺r. 襤te onun i癟in, ermi Thomas, mal m羹lk 羹zerinde yaln覺z y繹netme hakk覺 tan覺makta ve ondan ortak癟a yararlanmay覺 繹羹tlemektedir. Papa Tanr覺'​ya hizmet edenlerin hizmetindedir,​ imparator da Kilise'​nin hizmetinde. \\
 +BLM III \\
 +Kad覺nda ortakl覺k m覺 tabiata daha uygun, insan soyunun 羹remesine, dolay覺s覺yla devlete daha yararl覺d覺r,​ yoksa herkesin kendi kar覺s覺 ve 癟ocuklar覺 olmas覺 m覺 daha iyidir? \\
 +Aristoteles'​e g繹re, herkesin kendi kar覺s覺 olmas覺 tabiata daha uygun, kad覺nlar覺n ortak olmas覺ysa zararl覺d覺r. \\
 +Birinci kar覺-d羹羹nce. Sokrates der ki, herkes yal覺lar覺 ana baba, gen癟leri evl璽t, akranlar覺n覺 da kardei bilirse, yurttalar aras覺nda sevgi sayg覺 artar. Oysa, bu asl覺nda her 癟eit sevgiyi ortadan kald覺r覺r. Evet, b羹t羹n insanlar覺 ortak bir yaama d羹zeni i癟inde d羹羹n羹rsek,​ b羹t羹n yal覺lar b羹t羹n gen癟lerin babas覺 say覺l覺rlar,​ buras覺 doru. Ama, o zaman, her yal覺n覺n gen癟lere olan sevgisi, t覺pk覺 癟ok癟a suya ak覺t覺lan bir damla bal gibi eriyip da覺l覺r; hi癟 bir baba 繹z evl璽d覺n覺,​ hi癟 bir evl璽t da 繹z babas覺n覺 tan覺yamayaca覺 i癟in, bu sevgi hemen kaybolur gider. \\
 +Herkesin herkesi baba sayaca覺 bir toplum d羹zeninde sevgi artar, buras覺 doru. Ne var ki, herkesin birden 癟ok anas覺 babas覺 olamaz. Ayr覺ca her ana baba kendi 癟ocuklar覺n覺 y羹zlerinden tan覺r, dolay覺s覺yla daha 癟ok sever onlar覺. \\
 +襤kinci kar覺-d羹羹nce. Kad覺nlar aras覺nda, 繹zellikle babalarla, kimden olduu bilinmeyen 癟ocuklar aras覺nda anlamazl覺klar 癟覺kacakt覺r. \\
 +癟羹nc羹 kar覺-d羹羹nce. Evlilik d覺覺 belirsiz ilikiler y羹z羹nden kimse 繹z evl璽tlar覺n覺 tan覺yamaz olacakt覺r. Oysa, herkesin, soyunu s羹rd羹recek olan 癟ocuklar覺n覺,​ torunlar覺m tan覺mak istemesi tabiidir. \\
 +D繹rd羹nc羹 kar覺-d羹羹nce. K覺zkardelerle,​ analarla evl璽tlar aras覺nda cinsel ilikiler al覺p y羹r羹yecek,​ kad覺nlar aras覺nda da k覺skan癟l覺klar bag繹sterecek,​ 繹pmeler sevmeler k覺z覺lca k覺yamete boacak ortal覺覺. \\
 +Beinci kar覺-d羹羹nce. Scotus: ikisi bedende bir olacak s繹z羹n羹 ileri s羹rerek: 竄Tanr覺sal bir izin olmad覺k癟a kimse birden fazla kad覺n alamaz罈 diyor. \\
 +Alt覺nc覺 kar覺-d羹羹nce. Nicola'​c覺lar覺n sapk覺nl覺覺,​ kad覺nlar覺 orta mal覺 yapm覺 olmalar覺d覺r. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(46);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​